Specjalista w zakresie psychologii


Ogłoszenie numer: 7500636, z dnia 2022-09-21

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko specjalisty w zakresie psychologii w I Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów Sądu Okręgowego w Lublinie.

Specjalista w zakresie psychologii

Miejsce pracy: Lublin

Nr Ref.: Kd. 111-9/22

 

Opis stanowiska

Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie na podstawie art.5 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (tj. Dz. U. z 2018 r., poz.708) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie konkursów na stanowiska kierownika i specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów (Dz.U. z 2016 r., poz.367) ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty w zakresie psychologii w I Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów Sądu Okręgowego w Lublinie

 

Liczba wolnych stanowisk – 0,75 etatu, specjalista w zakresie psychologii, umowa o pracę

(z przewidywanym późniejszym zwiększeniem do pełnego etatu).

 

Termin konkursu: 13 października 2022 r. (I etap)

 

Oznaczenie konkursu:  Kd. 111-9/22

Konkurs zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dn. 18.03.2016 r. w sprawie konkursów na stanowisko specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 367) w I Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów w Lublinie, ul. Okopowa 1

Wymagania

Zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dn. 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 708) jako specjalista może być zatrudniona osoba:

 • mająca pełną zdolność do czynności prawnych,
 • posiadająca obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach,
 • mająca nieposzlakowaną opinię,
 • która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • której stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na stanowisku specjalisty,
 • która ukończyła wyższe studia z zakresu psychologii w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskała tytuł magistra lub ukończyła zagraniczne studia z zakresu psychologii uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • która posiada co najmniej 3-letni staż pracy w poradnictwie rodzinnym lub z młodzieżą społecznie niedostosowaną albo 3-letnią praktykę kliniczną.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek do Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie o zatrudnienie na stanowisku specjalisty w zakresie psychologii (z oznaczeniem konkursu i wskazaniem specjalności).
 • Życiorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej (kwestionariusz dla osoby ubiegającej się
  o zatrudnienie - załącznik nr 1).
 • Oryginały lub urzędowo poświadczone odpisy dokumentów potwierdzających:
  - ukończenie wyższych studiów w zakresie psychologii w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub ukończenie zagranicznych studiów odpowiednio z zakresu psychologii uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Oryginały, urzędowo poświadczone odpisy lub poświadczone przez siebie kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 3-letni staż pracy w poradnictwie rodzinnym lub z młodzieżą społecznie niedostosowaną albo 3-letnią praktykę kliniczną.
 • Oświadczenie, że kandydat jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelem innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, albo obywatelem innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje mu prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach.
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 • Oświadczenie, że kandydat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, oraz że nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 • Zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku specjalisty
  w zakresie psychologii, wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania wstępnych, okresowych i kontrolnych badań pracowników, na podstawie wyników badania lekarskiego przeprowadzonego przy  uwzględnieniu tego, że na stanowisku specjalisty występują zagrożenia wynikające z pracy na stanowiskach decyzyjnych i związanych z odpowiedzialnością.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niniejszego postępowania konkursowego - załącznik nr 2.
 • Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych dla kandydatów do pracy - załącznik nr 3.

 

Załączniki wymienione w wymaganych dokumentach dostępne na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Lublinie w zakładce „Oferty pracy”.

 

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje
i osiągnięcia.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane przystąpieniem do konkursu proszone są o złożenie -  w terminie do 6 października 2022 r., wymaganych dokumentów w zamkniętej kopercie, z podaniem  oznaczenia konkursu bezpośrednio w sekretariacie I Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Okopowa 1,  20 – 022 Lublin, III piętro, w godzinach urzędowania OZSS tj. od 7.30  do 15.30 od poniedziałku do piątku, lub przesłanie za pośrednictwem operatora pocztowego (liczy się data stempla pocztowego) na adres:

I Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów Sądu Okręgowego
w Lublinie ul. Okopowa 1, 20 – 022 Lublin.

 

Oferty złożone po terminie  nie będą rozpatrywane.

 

Konkurs przeprowadzany będzie w trzech etapach:

 • pierwszy etap - weryfikacja dokumentów;
 • drugi etap – praca pisemna
 • trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna.

 

Informacje dotyczące przebiegu kolejnych etapów konkursu będą zamieszczane na stronie BIP Sądu Okręgowego w Lublinie www.lublin.so.gov.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu I OZSS w Lublinie – 81 503 22 00

 

Dokumenty ofert odrzuconych będzie można odebrać w ciągu 14 dni od zakończenia procedury konkursowej w pokoju nr 1 w I OZSS w Lublinie, ul. Okopowa 1. Po upływie tego terminu oferty odrzucone zostaną protokolarnie zniszczone.

 

Dorota Wierzejska wiceprezes Sądu Okręgowego w Lublinie

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie