Rzemieślnik specjalista


Miejski Urząd Pracy w Lublinie
Rzemieślnik specjalista
Miejsce pracy: Lublin
Numer: StPr/21/1836
OBOWIĄZKI:
1.Utrzymanie optymalnych warunków pracy instalacji sanitarnych w tym: wodno - kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych oraz urządzeń z nimi związanych, znajdujących się w obiektach Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, a tym samym zapewnienie dostawy zimnej i ciepłej wody użytkowej o odpowiednich parametrach założeniowych (jakości, ilości, temperatury, ciśnienia), ogrzania pomieszczeń do temperatur oznaczonych w normie, utrzymania w sprawności urządzeń gazowych, utrzymanie drożności kanalizacji wewnętrznej oraz zewnętrznej będącej w zakresie KWP, utrzymania w sprawności urządzeń zainstalowanych w kotłowniach, węzłach cieplnych, 2. Sprawdzanie prawidłowego działania wewnętrznych i zewnętrznych instalacji sanitarnych a także urządzeń.3. Podejmowanie działań mających na celu usuwanie zaistniałych nieprawidłowości w działaniu ww.instalacji i urządzeń, poprzez: bieżącą konserwację, w tym uzupełnianie materiałów uszczelniających, wymianę zużytych części lub elementów ww. instalacji, demontaż zużytych rurociągów, urządzeń sanitarnych i ich podłączeń nie nadających się do dalszej eksploatacji oraz montaż nowych materiałów i urządzeń.4. Wykonywanie nowych instalacji wodno -kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub przeróbka istniejących zgodnie z zaistniałymi potrzebami konserwacyjno- remontowymi w tym zakresie.5. Okresowe, zgodnie z przyjętymi w komendzie terminami, odczyty liczników mediów to jest wodomierzy, gazomierzy, ciepłomierzy zainstalowanych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w celu monitoringu nad racjonalnym zużyciem wody, gazu, energii cieplnej.6. Niezwłoczne podjęcie działań w przypadku zaistnienia awarii oraz usuwanie jej siłami własnymi lub współpraca w tym zakresie z firmami zewnętrznymi.7. Bieżące dokumentowanie wykonanych czynności w dzienniczku pracy oraz terminowe rozliczenie się z pobranych i wbudowanych materiałów, zgodnie z obowiązującym systemem rozliczeń Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.8. Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bhp i ppoż. na stanowisku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków technicznych bezpieczeństwa pracy dotyczących używanego sprzętu i narzędzi, właściwego toku postępowania w czasie wykonywania pracy oraz używania niezbędnych środków ochrony osobistej (w tym sprzętu i odzieży ochronnej).
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Hydraulik
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, brak
Uprawnienia: Dokładność
Uprawnienia: ZAANGAŻOWANIE
Uprawnienia: dobra organizacja pracy


Wymagania inne:

Świadectwo uprawniające do wykonywania zawodu (dyplom szkoły zawodowej specjalność hydraulik lub kurs / szkolenie w zakresie hydraulik potwierdzony uzyskaniem certyfikatu / dyplomu); Uprawienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych oraz urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło; Uprawnienia do spawania; Dokładność, staranność, dobra organizacja czasu pracy, umiejętność współpracy, komunikowania się, szybkiego działania, obowiązkowość, zaangażowanie; Doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok pracy na stanowisku hydraulika lub rzemieślnika specjalisty (monter konserwator sieci wodno kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych)Wymagane dokumenty:- list motywacyjny, CV- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, uprawnienia do wykonywania zawodu - kopia upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie procedury sprawdzającej umożliwiającej wydanie upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych opatrzonych klauzulą zastrzeżone

Miejsce pracy:

Lublin


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę w zastępstwie


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Praca lubelskie