Referent


Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 84834

Warunki pracy

Praca administracyjno – biurowa z przewagą wysiłku umysłowego. Praca wymaga sprawności obu rąk, wymagająca szczególnej koncentracji. Stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Stanowisko oświetlone światłem dziennym oraz sztucznym.


Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.


Siedziba Pierwszego Urzędu Skarbowego znajduje się przy ul. Sądowej 5 w Lublinie i jest budynkiem wielokondygnacyjnym. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak podjazdu przy wejściu do budynku, budynek nie jest wyposażony w windy i toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


 


 

Zakres zadań

 • Dokonuje czynności sprawdzających w celu zweryfikowania rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania i zobowiązań podatkowych oraz terminowości składanych deklaracji i ich prawidłowości pod względem formalnym.
 • Obsługuje klientów urzędu w celu udzielania informacji o czynności sprawdzających, uzupełnienia materiału dowodowego, sposobu wypełniania deklaracji podatkowych oraz o stosowaniu obowiązujących przepisach prawa podatkowego z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 • Wzywa podatników i płatników w celu wyegzekwowania obowiązku złożenia deklaracji podatkowych, skorygowania deklaracji zawierających błędy formalne i rachunkowe, okazania dowodów źródłowych potwierdzających poprawność i rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawo do skorzystania z ulg i zwolnień podatkowych.
 • Analizuje wpływających informacji oraz rejestrowanie w systemach informatycznych danych z nich wynikających, a także rejestrowanie danych wynikających z decyzji, postanowień i deklaracji w celach fiskalnych, sprawozdawczych oraz dla prawidłowej oceny pracy urzędu.
 • Prowadzi czynności związane z wygaśnięciem prawa do zwrotu nadpłat podatku w celu wyeliminowania nadpłat przedawnionych.
 • Współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu w celu wymiany informacji o podmiotach oraz w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań tych komórek.
 • Wnioskuje o przeprowadzenie kontroli podatkowej w celu dokonania ustaleń w zakresie prawidłowości prowadzenia dokumentacji podatkowej.
 • Prowadzi akta podatkowe oraz przygotowuje je w celu przekazania do jednostki nadrzędnej oraz w celu prawidłowego ich przechowywania do upływu czasu przedawnienia i przekazania do archiwum.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów prawa podatkowego: ustawy ordynacja podatkowa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • rzetelność i orientacja na osiąganie celów
 • komunikatywność,
 • komunikatywność,
 • biegła umiejętność obsługi komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ
  Praca lubelskie