Referent


Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Puławy
Ogłoszenie o naborze Nr 127232

Warunki pracy

Praca administracyjno – biurowa z przewagą wysiłku umysłowego. Praca wymaga sprawności obu rąk, wymagająca szczególnej koncentracji. Stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Stanowisko oświetlone światłem dziennym oraz sztuczny. Czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.


Siedziba Urzędu Skarbowego w Puławach znajduje się przy ul. Władysława Grabskiego 4
w Puławach i jest budynkiem wielokondygnacyjnym, wyposażonym w windy. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, posiada parking i podjazd przy wejściu. W budynku funkcjonują toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Wprowadza oraz migruje do dedykowanych systemów informatycznych dane ze złożonych w formie papierowej oraz elektronicznej deklaracji podatkowych, wniosków oraz innych dokumentów w celu zapewnienia kompletności i aktualności danych w urzędowych bazach danych,
 • Prowadzi czynności sprawdzające w zakresie formalnej i rachunkowej poprawności deklaracji, zeznań oraz ich korekt, a także innych dokumentów w celu zapewnienia poprawności i rzetelności danych w urzędowych bazach danych,
 • Prowadzi rejestry, ewidencje oraz akta podatkowe zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt w celu prawidłowego gromadzenia i archiwizacji danych podlegających przetwarzania w dedykowanych systemach informatycznych,
 • Sporządza oraz wydaje na wniosek podatników oraz innych uprawnionych podmiotów odpisy deklaracji podatkowych i innych dokumentów podlegających przetwarzaniu w systemach informatycznych urzędu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów ustawy: Ordynacja podatkowa - Dział I-V oraz VII, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - Rozdziały 1, 2, 3, 4, 6, 6a, 7, 8 oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne - Rozdział 1 i 2
 • umiejętność rozwiązywania problemów i analitycznego myślenia i argumentowania
 • odporność na stres,
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • obsługa komputera.
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r."
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie