Referent


Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 126221

Warunki pracy

Praca administracyjno – biurowa z przewagą wysiłku umysłowego. Praca wymaga sprawności obu rąk, wymagająca szczególnej koncentracji. Stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Stanowisko oświetlone światłem dziennym oraz sztucznym. Brak wind i pochylni. Czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:


Siedziba Pierwszego Urzędu Skarbowego znajduje się przy ul. Sądowej 5 w Lublinie i jest budynkiem wielokondygnacyjnym. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak podjazdu przy wejściu do budynku, budynek nie jest wyposażony w windy i toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Dokonuje czynności analitycznych i sprawdzających w celu zbadania poprawności zadeklarowanego zobowiązania, zasadności zwrotu lub nadpłaty w podatku dochodowym lub sporządza wniosek do kontroli.
 • Weryfikuje roczne zeznania podatkowe PIT-36, PIT-36L, DSF-1 w celu sprawdzenia ich poprawności pod względem formalnym i merytorycznym.
 • Monitoruje terminowość wywiązywania się z obowiązku składania zeznań PIT-36/PIT-36L/DSF-1.
 • Udziela informacji klientom w zakresie przepisów podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • Współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu oraz innymi organami.
 • Przygotowuje postanowienia o nałożeniu kary porządkowej w związku z niewywiązaniem się podatnika z obowiązku określonego w wezwaniu w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań.
 • Przygotowuje i wprowadza niezbędne dane do systemów informatycznych w celu bieżącego raportowania stanu spraw, ilości czynności sprawdzających i celów sprawozdawczych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej, przepisów prawa podatkowego w tym ustawy Ordynacja podatkowa Dział I, II, III, IV, V, VII oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • biegła obsługa komputera,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • odpowiedzialność i dokładność, samodzielność
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie