Referendarz statystyk


Urząd Statystyczny w Lublinie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz statystyk
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 72582

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i monitora ekranowego, stres związany z obsługą klientów zewnętrznych, przeciążenie układu mięśniowo-szkieletowego, przeciążenie wzroku, bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku przez osoby niepełnosprawne ruchowo – schody między kondygnacjami, brak wind, toaleta zlokalizowana na parterze dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, przed budynkiem Urzędu znajduje się urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych-platforma schodowa.

Zakres zadań

 • będzie aktualizowała Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju TERYT w celu zapewnienia spójności z rejestrami i ewidencjami prowadzonymi przez inne organy administracji publicznej
 • będzie aktualizowała przestrzenne bazy adresowe w celu zapewnienia ich zgodności z rejestrem TERYT
 • będzie współpracowała z organami administracji rządowej i samorządowej w celu pozyskania danych do aktualizacji rejestru

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego ogólnego doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów dotyczących służby cywilnej, w tym zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej,
 • rzetelność
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • poszukiwanie informacji,
 • współpraca
 • komunikacja interpersonalna
 • komunikacja pisemna.
 • znajomość przepisów dotyczących prowadzenia krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wiedza w zakresie tematyki prowadzonych rejestrów
 • umiejętność obsługi oprogramowania ArcGIS lub pokrewnego
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie