Radca prawny


Kuratorium Oświaty w Lublinie
Lubelski Kurator Oświaty poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 70520

Warunki pracy

-wyjścia służbowe, w tym wykonywanie czynności służbowych poza siedzibą urzędu (sąd).
-w siedzibie urzędu pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze oraz dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie urzędu


-w siedzibie urzędu pracownik wykonuje zadania w wymiarze 24 godzin tygodniowo.


-większość czynności na terenie urzędu jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, prowadzenie rozmów, uczestniczenie w spotkaniach.
-stanowisko pracy w urzędzie zlokalizowane jest w pokoju biurowym.


- podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych oraz elektryczne urządzenia biurowe.


-stanowisko pracy znajduje się na I piętrze trzypiętrowego budynku biurowego, budynek wyposażony jest w windę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych, urząd tylko częściowo przystosowany jest dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • opiniuje pod względem prawnym projekty zarządzeń wydawanych przez Kuratora,
 • udziela porad prawnych i wyjaśnień oraz sporządza pisemne opinie prawne na wniosek kierownictwa Kuratorium,
 • występuje w charakterze pełnomocnika Kuratora w postępowaniu sądowym, sądowo-administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi,
 • opiniuje decyzje administracyjne i postanowienia Kuratora oraz udziela odpowiedzi na skargi kierowane do Wojewódzkiego i Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • opiniuje sprawy w zakresie stosunku pracy pracowników Kuratorium,
 • opiniuje projekty umów i porozumień zawieranych przez Kuratora,
 • opiniuje specyfikacje istotnych warunków zamówienia i projekty umów z zakresu zamówień publicznych,
 • współtworzy projekty dokumentów prawnych,
 • wykonuje inne zadania zlecone przez Kuratora w zakresie pomocy prawnej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku radcy prawnego, w tym co najmniej 1,5 roku doświadczenia w stosowaniu prawa oświatowego
 • wpis na listę radców prawnych ( wymagana kopia dokumentu potwierdzającego wpis na liste radców prawnych)
 • Dobra znajomość aktów normatywnych w zakresie wykonywanych kompetencji przysługujących Lubelskiemu Kuratorowi Oświaty (ustawa Prawo oświatowe+ przepisy wykonawcze; ustawa o systemie oświaty + przepisy wykonawcze; ustawa Karta Nauczyciela+ przepisy wykonawcze; ustawa o finansowaniu zadań oświatowych)
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność obsługi komputera
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o służbie cywilnej, Kodeksu pracy
 • znajomość przepisów prawa w zakresie zamówień publicznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • dobra komunikacja interpersonalna
 • umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie