Radca prawny


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 69786

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 krajowe wyjazdy służbowe,
 zagrożenie korupcją,
 częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
 praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, faks, wyjazdy służbowe krajowe
 oświetlenie naturalne i sztuczne,
 budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,


Pracownikom oferujemy:

 stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte
i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 trzynaste wynagrodzenie,
 ruchomy czas pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
 skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych),
 pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, karty sportowe,
 dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku osób wykonujących zadania związane
z: utrzymaniem drogi, obszarem technologii, realizacji inwestycji, kierowaniem ruchem drogowym/pojazdem służbowym,
 możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie,

Zakres zadań

 • udzielanie porad prawnych, wydawanie opinii prawnych oraz interpretowanie obowiązujących przepisów prawnych,
 • występowanie, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, przed sądami powszechnymi w postępowaniu sądowo-administracyjnym, przed organami rozstrzygającymi spory z zakresu zamówień publicznych oraz organami administracji publicznej,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Oddziału w zakresie rozwiązywania bieżących problemów prawno-administracyjnych, w tym w przygotowywaniu przez nie decyzji (postanowień) administracyjnych oraz odwołań (zażaleń),
 • sprawdzanie pod względem formalno-prawnym projektów umów, a także opracowywanie tekstów o charakterze nietypowym,
 • współpraca przy rozstrzyganiu skarg i wniosków kierowanych do merytorycznych komórek organizacyjnych Oddziału,
 • współpraca z Prokuratorią Generalną RP w celu zabezpieczenia interesu Skarbu Państwa,
 • opiniowanie wniosków do komorników sądowych i sprawowanie nadzoru nad przebiegiem egzekucji sądowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze obsługi prawnej,
 • wpis na listę radców prawnych,
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu działalności Oddziału, a w szczególności: Ustawy o drogach publicznych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, Ustawy Prawo Budowalne, Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Ustawy Kodeks Cywilny,
 • umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office
 • Kompetencje: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, orientacja na osiąganie celów, współpraca i skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B,
 • ukończona aplikacja radcowska,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • umiejętność reprezentowania jednostki na zewnątrz
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie