Post-Doc w projekcie badawczym w Zakładzie Bioanalityki Katedry Dietetyki i Bioanalityki Wydziału Biomedycznego


Dziekan Wydziału Biomedycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko POST-DOC w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Bioanalityki Katedry Dietetyki i Bioanalityki Wydziału Biomedycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie do realizacji zadań badawczych projektu Narodowego Centrum Nauki nr UMO-2019/35/B/NZ9/02854, pt.: „Wpływ suplementowania modelowego ciasta chlebowego wybranymi kwasami fenolowymi na strukturę białek glutenowych” pod kierunkiem prof. dr hab. n. chem. Emilii Fornal.

Post-Doc w projekcie badawczym w Zakładzie Bioanalityki Katedry Dietetyki i Bioanalityki Wydziału Biomedycznego
Miejsce pracy: Lublin

Kierownikiem projektu po stronie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie jest prof. dr hab. n. chem. Emilia Fornal.

 

Opis zadań:

Współudział w realizacji zadań projektu:

 • Przeprowadzanie analiz LC/MS;
 • Opracowywanie i optymalizacja metod ekstrakcji fenoli;
 • Przygotowywanie próbek do analiz proteomicznych;
 • Profilowanie białek i fenoli technikami spektrometrii mas, identyfikacja białek i fenoli;
 • Przeprowadzanie analizy i interpretacji danych LC/MS oraz analiz statystycznych, chemometrycznych i profilowania mas;
 • Przygotowywanie manuskryptów i prezentacji konferencyjnych;
 • Udział w szkoleniach i konferencjach.
Wymagania:
 • Posiadanie stopnia naukowego doktora, w dyscyplinie nauk medycznych, nauk chemicznych lub pokrewnych, uzyskanego nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie, uzyskanego w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku. Okres ten może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy. Dodatkowo do tego okresu można doliczyć liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny.
 • Do konkursu na stanowisko typu post-doc może przystąpić osoba, która nie posiada stopnia naukowego doktora, ale w momencie rozpoczęcia pracy w projekcie będzie spełniać taki warunek.
 • Udokumentowany publikacjami w czasopismach z listy JCR dorobek naukowy.
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
Kompetencje preferowane:
 • Praktyczne doświadczenie w pracy z chromatografią cieczową w połączeniu z spektrometrią mas.
 • Praktyczne doświadczenie w pracy z analizatorami mas typu kwadrupol - analizator czasu przelotu (Q/TOF) i/lub Orbitrap.
 • Praktyczne doświadczenie w metodach ekstrakcji analitów z żywności i innych próbek biologicznych.
 • Znajomość oprogramowania do spektrometrii mas i analizy danych spektrometrycznych - Mass Hunter Acquisition, Mass Hunter Qualitative, SpectrumMill, Mass Profiler Professional, Proteinmetrics, Proteome Discoverer, Compound Discoverer, Simca.
 • Doświadczenie w analizach proteomicznych, identyfikacji białek i ich modyfikacji potranslacyjnych lub chemicznych.
 • Dobra znajomość metod analitycznych (HPLC, GC, UV/Vis, LC/MS, GC/MS) oraz technik przygotowania próbek.
Wykaz dokumentów obowiązkowych, wymaganych od kandydatów:
 • Podanie skierowane do Dziekana.
  Wzór formularza
 • C.V. – formularz.
  Wzór formularza
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
  Wzór formularza
 • Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  Wzór formularza
 • Oświadczenie o braku bezpośredniej podległości służbowej.
  Wzór formularza
 • Oświadczenie o niekaralności.
  Wzór formularza
 • Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia naukowego doktora, uzyskanego w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku lub zaświadczenie o planowanym terminie obrony pracy doktorskiej.
 • List motywacyjny
 • Wykaz artykułów opublikowanych w czasopismach z listy JCR

Dokumenty dodatkowe (rekomendowane):

Złożenie dokumentów potwierdzających kompetencje preferowane nie jest obowiązkowe, lecz jest rekomendowane dla udokumentowania posiadanych kompetencji.

Powyższe dokumenty wystawione w języku innym niż polski lub angielski powinny zostać przetłumaczone na język angielski lub polski.

Warunki zatrudnienia:
 • Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy – planowany okres zatrudnienia 13/14 miesięcy, z możliwością przedłużenia do 33 miesięcy w przypadku przedłużenia projektu.
 • Planowany termin zatrudnienia: sierpień/wrzesień 2022.
 • Wynagrodzenie: 10 000 PLN/miesiąc (brutto brutto).
 • Planowana data rozpoczęcia pracy to sierpień/wrzesień 2022.
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie