Podreferendarz


Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Podreferendarz
Miejsce pracy: Biała Podlaska
Ogłoszenie o naborze Nr 79218

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu oraz toalet. W budynku nie ma windy. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją. Monotonia pracy.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania egzekucyjne zmierzające do wyegzekwowania nieuiszczonych należności wynikających z kar pieniężnych nałożonych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego w związku z naruszeniem obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej;
 • Sporządza i ewidencjonuje upomnienia oraz tytuły wykonawcze w sprawach, w których nie opłacono w ustawowym terminie kar pieniężnych nałożonych w związku z naruszeniem obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej;
 • Współpracuje z organami egzekucji administracyjnej oraz bieżąco monitoruje etapy toczących się postępowań egzekucyjnych;
 • Analizuje przebieg postępowań egzekucyjnych prowadzonych wobec podmiotów ukaranych sankcjami administracyjnymi z tytułu naruszenia obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej;
 • Podejmuje działania zmierzające do ujawnienia majątku zobowiązanego w sytuacji, gdy organ egzekucyjny umorzy postępowanie egzekucyjne na podstawie art. 59 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • Współpracuje z komórkami organizacyjnymi Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w ramach wymiany informacji w zakresie koniecznym do realizacji zadań związanych z egzekwowaniem kar pieniężnych nałożonych w drodze decyzji administracyjnych za naruszenie obowiązku uiszczania opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów: ustawy o drogach publicznych wraz z aktami wykonawczymi; ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, znajomość prawa administracyjnego i procedury administracyjnej, ustawy o finansach publicznych;
 • Umiejętność obsługi komputera i Pakietu Microsoft Office;
 • Kompetencje: współpraca w zespole, myślenie analityczne, organizacja pracy własnej, samodzielność, orientacja na rezultaty, orientacja na klienta, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce.
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie