Podinspektor, wieloosobowe stanowisko pracy ds. zamówień publicznych


Miejski Urząd Pracy w Lublinie
Podinspektor, wieloosobowe stanowisko pracy ds. zamówień publicznych
Miejsce pracy: Lublin
Numer: StPr/21/2651
OBOWIĄZKI:
1. koordynowania i prowadzenia procesu zamówień publicznych w Centrum, tworzenia, opiniowania i zatwierdzania dokumentacji przetargowej;2. koordynowania czynności jednostek obsługiwanych związanych z realizacją zamówień publicznych przez Centrum;3. opracowywania rocznego planu zamówień Centrum i jednostek obsługiwanych na podstawie informacji przekazywanych przez jednostki obsługiwane oraz prowadzenia sprawozdawczości dotyczącej zamówień publicznych dla Centrum oraz jednostek obsługiwanych na podstawie informacji uzyskanych z systemów teleinformatycznych użytkowanych przez Centrum;4) uczestnictwa w posiedzeniach komisji przetargowych;5) obsługi technicznej komisji przetargowych i sądów konkursowych;6) kompletowania i opracowania projektów dokumentów niezbędnych do przygotowaniai przeprowadzenia postępowania na podstawie wniosków o wszczęcie składanych przez merytoryczne komórki Centrum;7) publikowania ogłoszeń, specyfikacji lub innych dokumentów dotyczących zamówień publicznych wymaganych przepisami prawa;8) formalnej analizy i oceny ofert i wniosków;9) prowadzenia czynności związanych z postępowaniem odwoławczym;10) prowadzenia rejestru udzielonych zamówień publicznych;11) prowadzenie dokumentacji postępowania;12) przechowywanie protokołu, ofert oraz wszelkich innych dokumentów związanychz postępowaniem;13) przekazywania dokumentów do składnicy akt.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Specjalista do spraw zamówień publicznych
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

Poziom wykształcenia: wyższe magisterskie;Umiejętności: znajomość ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o samorządzie powiatowym; znajomość ustawy o pracownikach samorządowych; znajomość ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego; znajomość Instrukcji Kancelaryjnej Jednostek oświatowych miasta Lublin stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia nr 75/4/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia normatywów kancelaryjno-archiwalnych w jednostkach oświatowych miasta Lublin ze zm.; znajomość ustawy o finansach publicznych; znajomość ustawy - Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi; umiejętność obsługi komputera w zakresie: pakiet biurowy OpenOffice/Libre Office, poczta elektroniczna, Internet.Uprawnienia : posiadanie obywatelstwa polskiego; pełna zdolność do czynności prawnych; korzystanie z pełni praw publicznych; brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku; nieposzlakowana opinia;Doświadczenie zawodowe (okres): doświadczenie w wykonywaniu czynności z zakresu zamówień publicznychZnajomość języków obcych (z określeniem poziomu ich znajomości w mowie i w piśmie - A1,A2,B1,B2,C1,C2)nie wymaganaDodatkowe: wykształcenie: wyższe magisterskie o kierunku prawo lub administracja; studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych; umiejętność autoprezentacji (prezentacja motywacji do ubiegania się o dane stanowisko); odporność na stres.

Miejsce pracy:

Lublin


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

2 800 - 4 300 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Praca lubelskie