Opiekun w ośrodkach wsparcia w mieszkaniach wieloprofilowych chronionych


Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie
Opiekun w ośrodkach wsparcia w mieszkaniach wieloprofilowych chronionych
Miejsce pracy: Chełm
Numer: StPr/20/1815
OBOWIĄZKI:
Do obowiązków należy w szczególności:1.Wykonanie czynności zmierzających do :1.1. Zaspakajania podstawowych potrzeb uczestnika w zakresie:a) żywienia,b) utrzymania higieny osobistej,c) utrzymanie higieny otoczeniad) zachowania aktywności fizycznej na miarę potrzeb mieszkańców: - motywowanie do samodzielności w wykonywaniu czynności samoobsługowych,- dążenie do podtrzymywania aktywności ruchowej podopiecznego.1.2.Codzienna obserwacja podopiecznego wyglądu i zachowania mieszkańców - w przypadku zauważenia zmian- podejmowanie stosownych działań.1.3. Zapewnienie kontaktu z otoczeniem:- dążenie do zmniejszania poczucia izolacji (wychodzenie na spacery)- motywowanie do podtrzymywania kontaktów rodzinnych, sąsiedzkich- planowanie i uczestniczenie w organizacji czasu wolnego.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie zawodowe, brak


Wymagania inne:

Miejsce wykonywania pracy: ul. Wojsławicka 11 B, 22-100 Chełm Mieszkania Wieloprofilowe Chronione.Godziny pracy: 7.00-19.00, 19.00-07.00.PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA ZAMIESZCZONA NA STRONIE INTERNETOWEJ: https://moprchelm.ssdip.bip.gov.pl/ogloszenia-o-prace/oferta-pracy-opiekun-w-osrodkach-wsparcia-w-mieszkaniach-wieloprofilowych-chronionych.htmlOFERTA PRACYMiejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmieposzukuje pracownika na stanowisko:opiekun w Ośrodkach Wsparcia w Mieszkaniach Wieloprofilowych ChronionychMiejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie poszukuje kandydatów na stanowisko opiekun w Ośrodkach Wsparcia w Mieszkaniach Wieloprofilowych Chronionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie.1. Wymagania:- wykształcenie:a) wykształcenie średnie albo szkoła asystentek medycznych oraz rok stażu pracy,lubb) wykształcenie średnie albo szkoła asystentek medycznych,lubc) dyplom w zawodzie opiekun medyczny lub asystent osoby niepełnosprawnej.- umiejętności:-umiejętność stosowania w praktyce przepisów prawnych: o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych,-umiejętność pracy w zespole, kreatywność, komunikatywność, gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych,2. Zadania opiekuna w Mieszkaniach Wieloprofilowych Chronionych:Do obowiązków należy w szczególności:1.Wykonanie czynności zmierzających do :1.1. Zaspakajania podstawowych potrzeb uczestnika w zakresie:a) żywienia,b) utrzymania higieny osobistej,c) utrzymanie higieny otoczeniad) zachowania aktywności fizycznej na miarę potrzeb mieszkańców: - motywowanie do samodzielności w wykonywaniu czynności samoobsługowych,- dążenie do podtrzymywania aktywności ruchowej podopiecznego.1.2.Codzienna obserwacja podopiecznego wyglądu i zachowania mieszkańców - w przypadku zauważenia zmian- podejmowanie stosownych działań.1.3. Zapewnienie kontaktu z otoczeniem:- dążenie do zmniejszania poczucia izolacji (wychodzenie na spacery)- motywowanie do podtrzymywania kontaktów rodzinnych, sąsiedzkich- planowanie i uczestniczenie w organizacji czasu wolnego3.Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych podopiecznego, zgłaszanie wizyt lekarskich.4. Terminowe i skuteczne wykonywanie powierzonych obowiązków służbowych.5.Uczestniczenie w różnego rodzaju formach doskonalenia oraz samokształcenia.6. Skuteczne i rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków służbowych.7.Organizowanie pracy własnej w sposób zapewniający prawidłowe i racjonalne wykonywanie zadań.8. Zachowanie w tajemnicy informacji uzyskanych w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia.9.Informowanie bezpośredniego przełożonego o wynikach pracy oraz ewentualnych nieprawidłowościach. 10.Znajomość oraz przestrzeganie postanowień regulaminu pracy, regulaminu organizacyjnego oraz instrukcji obiegu dokumentów.15.Właściwe użytkowanie i zabezpieczenie powierzonego mienia oraz mienia ogólnego urzędu.16. Znajomość oraz przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych .17.Wykonywanie innych prac nie wymienionych w zakresie czynności i ogólnych obowiązków, a zleconych przez bezpośredniego przełożonego zgodnie z posiadanym wykształceniem oraz zajmowanym stanowiskiem, które dotyczą pracy i nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.3. Miejsce realizacji zadań:Opiekun wykonuje pracę w Mieszkaniach Wieloprofilowych Chronionych, ul. Wojsławicka 11 B, 22-100 Chełm.4. Wymiar czasu pracy: pełny etat.System czasu pracy równoważny ( 7.00 - 19.00, 19.00 - 7.00).5. Wymagane dokumenty:1) CV,2)dyplom ukończenia szkoły średniej oraz dokumenty poświadczające określone kwalifikacje,3) świadectwa pracy poświadczające staż pracy,4) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe5) zgoda na przetwarzanie danych osobowych w związku z procesem rekrutacji.5. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie przy ul. Kolejowej 8, 22-100 Chełm (pokój nr 21) od godz. 7:30 do 15:30.Koperta zawierająca ofertę powinna być zaklejona i opisana: "Oferta pracy na stanowisku opiekun w Ośrodkach Wsparcia w Mieszkaniach Wieloprofilowych Chronionych ".Termin składania ofert do dnia 20 listopada 2020 roku.

Miejsce pracy:

Chełm


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 2 600 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie

Praca lubelskie