Młodszy kontroler skarbowy


Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 77579

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


Praca administracyjno – biurowa z przewagą wysiłku umysłowego. Praca wymaga sprawności obu rąk i wymuszonej pozycji ciała. Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej. Charakter pracy wymaga wnikliwości, dokładności, dobrej organizacji pracy, terminowości i obowiązkowości.


Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:


Siedziba Drugiego Urzędu Skarbowego w Lublinie znajduje się na ul. T. Szeligowskiego 24  w Lublinie i jest budynkiem wielokondygnacyjnym wyposażonym w windę. Wejście główne przystosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Windy wyposażone są w przyciski sterujące windą umożliwiające odczyt w piśmie Braille’a lub urządzenia informującej o pozycji windy, sygnalizację dźwiękową. W budynku funkcjonują toalety (jedna na każde piętro) przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu znajdują się odpowiednio oznakowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania podatkowe w celu ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, podatkiem od spadków i darowizn oraz udzielenia zwolnień w tym podatku.
 • Weryfikuje informacje podatkowe przekazywane przez notariuszy, sądy, inne organy, składane przez podatników, w celu przyjęcia prawidłowej podstawy opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych oraz udzielenia zwolnień w tym podatku.
 • Wprowadza informacje podatkowe, decyzje i deklaracje do systemów informatycznych urzędu, w celu prowadzenia prawidłowej bazy ewidencyjnej urzędu.
 • Udzielanie informacji podatnikom.
 • Przygotowuje korespondencję do wysyłki pocztowej, przygotowuje sprawy celem przekazania ich do archiwum urzędowego.
 • Przygotowuje dane i sporządza projekty zaświadczeń wydawanych dla podatników.
 • Zbiera dane do sprawozdań dotyczących zakresu działania.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz Ordynacji podatkowej,
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność,
 • odporność na stres,
 • asertywność,
 • obsługa komputera;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ
  Praca lubelskie