Młodszy Inspektor Nadzoru w Branży Konstrukcyjno-Budowlanej


Rektor

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

Młodszy Inspektor Nadzoru w Branży Konstrukcyjno-Budowlanej
Miejsce pracy: Lublin

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby respektujące katolicki charakter Uczelni, spełniające następujące wymagania:
 • uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
 • aktualne zaświadczenie o przynależności do izby inżynierów budownictwa;
 • minimum 3 letnie doświadczenie w realizacji robót przy budowie i/lub remoncie obiektów kubaturowych;
 • praktyczna znajomość obsługi pakietu Office oraz programów typu CAD;
 • wysoko rozwinięte umiejętności związane z nadzorowaniem robót budowlanych;
 • mile widziana umiejętność sporządzania i sprawdzania kosztorysów w programie Norma;
 • dodatkowym atutem będzie posiadanie uprawnień do projektowania.
Osoba na stanowisku młodszego inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej będzie odpowiedzialna w szczególności za:
 • współpraca przy przygotowaniu dokumentacji przetargowej (SIWZ, opis przedmiotu zamówienia) dla prac projektowych i robót budowlanych w branży budowlanej;
 • udział w procedurach udzielenia zamówień publicznych (Prawo zamówień publicznych);
 • kontrola wypełniania warunków umów zawartych przez uczelnie z wykonawcami;
 • prowadzenie okresowych przeglądów technicznych budynków;
 • koordynacja zadań w procesie inwestycyjnym i remontowym;
 • nadzór nad realizowanymi robotami remontowymi i inwestycyjnymi.
Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:
 • CV i list motywacyjny z podpisaną klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy;
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe;
 • kwestionariusz personalny kandydata;
 • klauzula informacyjna rekrutacja do pracy;
 • oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni;
 • oświadczenie, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie