Kierownik projektu


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kierownik projektu
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 129765

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-   obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.
-   krajowe  wyjazdy służbowe,
-   zagrożenie korupcją,
-   częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
-   praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, faks, wyjazdy służbowe krajowe
-   oświetlenie naturalne i sztuczne,
-   budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • kieruje, nadzoruje pracami związanymi z budową dróg i obiektami inżynierskimi oraz identyfikuje i ocenia ryzyka, projektuje mechanizmy kontroli i działań ograniczających zidentyfikowane ryzyka a także sprawuje nadzór nad bieżącym monitoringiem oraz ocenia skuteczność podjętych działań,
 • współpracuje z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Oddziału i Centrali, biurami projektowymi, samorządami i innymi jednostkami administracyjnymi w zakresie planowania, przygotowania, realizacji, finansowania i rozliczania zadania inwestycyjnego związanego z budową dróg i obiektów inżynierskich,
 • nadzoruje przygotowywanie dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, zgłoszeń, pozwoleń i dokumentacji projektowej w okresie przygotowania i realizacji inwestycji oraz prowadzi spotkania informacyjno- techniczne i konsultacje społeczne,
 • wykonuje prawa i obowiązki zamawiającego zgodnie z warunkami kontraktu oraz obowiązków wynikających z procedur warunkujących uzyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, a także egzekwowanie od wykonawców wypełniania zobowiązań wynikających z zawartych umów, sprawuje kontrolę nad nadzorem,
 • opiniuje i uzgadnia dokumenty kontraktowe, tj. np. polecenia zmiany, umowy uzupełniające, roszczenia, zmiany technologiczne, programy badań laboratoryjnych, itp.
 • uczestniczy w naradach technicznych, komisjach technicznych i eksperckich,
 • wnioskuje o zamówienia uzupełniające oraz nadzoruje przygotowywanie rekomendacji działań w przypadku przedwczesnych terminów wygaśnięcia obowiązywania uzgodnień, porozumień, decyzji i umów,
 • nadzoruje sporządzenie rozliczenia zadania związanego z budową dróg i obiektów inżynierskich oraz nadzoruje proces przejęcia środka trwałego i przygotowywanie materiałów do zgłoszenia do ubezpieczyciela nowo oddanych inwestycji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze budownictwa drogowego
 • prawo jazdy kategorii „B”,
 • znajomość przepisów dot. zamówień publicznych, FIDIC, ustawy o drogach publicznych oraz prawa budowlanego, ze szczególnym uwzględnieniem uregulowań dotyczących dróg i obiektów inżynierskich,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office, w szczególności programów Excel i Word,
 • kompetencje: zarzadzanie personelem, zarządzanie zasobami, świadomość kosztów, zorientowanie na osiąganie celów, skuteczna komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami,
 • uprawnienia projektowe lub wykonawcze
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie