Kierownik oddziału


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie
Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kierownik oddziału
Miejsce pracy: Biłgoraj
Ogłoszenie o naborze Nr 100920

Warunki pracy


 • Praca terenowo-biurowa, techniczno-administracyjna z wykorzystaniem komputera z oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych

 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Praca siedząca w pozycji wymuszonej przed komputerem ekranowym, wprowadzanie danych do komputera

 • Praca z dokumentami, obsługa interesantów

 • Praca w siedzibie Inspektoratu oraz wyjazdy w teren z wykorzystaniem samochodu służbowego

 • Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym

 • Prowadzenie samochodu służbowego w ramach kat. B

Zakres zadań

 • Kieruje pracą Oddziału oraz sprawuje nadzór merytoryczny nad realizacją wszystkich zadań Oddziału w celu zapewnienia prawidłowej, efektywnej i terminowej realizacji zadań
 • Wydaje decyzje administracyjne, przygotowuje dokumenty dotyczące prowadzonych lustracji, kontroli i ocen w zakresie zadań realizowanych przez Oddział oraz przeprowadza kontrole w zakresie wynikającym z udzielonych upoważnień w celu zapewnienia właściwej realizacji zadań Inspekcji
 • Opracowuje informacje i sprawozdania z zakresu działalności Oddziału w celu przedstawienia aktualnych danych dotyczących prowadzonych działań i realizacji zadań
 • Pobiera próby roślin, produktów roślinnych , przedmiotów, materiału siewnego, środków ochrony roślin i nawozów w celu przeprowadzenia badań laboratoryjnych
 • Nadzoruje mienie będące na wyposażeniu Oddziału w celu zapewnienia zgodnego z przepisami, racjonalnego i oszczędnego gospodarowania mieniem Inspektoratu
 • Opiniuje wnioski urlopowe, opracowuje opisy stanowisk pracy, zakresy czynności, sporządza Indywidualne Programy Rozwoju Zawodowego, dokonuje pierwszej oceny oraz ocen okresowych pracowników i innych czynności związanych ze sprawami osobowymi w celu właściwej realizacji spraw osobowych pracowników Oddziału

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z realizacją zadań PIORiN bądź na stanowisku związanym z realizacją spraw administracyjnych lub kadrowych
 • Służba przygotowawcza do służby cywilnej
 • Znajomość ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • Znajomość ustawy o ochronie roślin przed agrofagami
 • Znajomość ustawy o nasiennictwie
 • Znajomość ustawy o środkach ochrony roślin
 • Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie kompetencji kierowniczych, w tym: - umiejętność zarządzania ludźmi - skuteczna komunikacja - umiejętność podejmowania decyzji i odpowiedzialność - umiejętność zarządzania strategicznego - umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ
  Praca lubelskie