Inspektor


Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie
Lubelski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Koroszczyn
Ogłoszenie o naborze Nr 78427

Warunki pracy

Praca w terenie:


na przejściu granicznym w Koroszczynie, w Oddziale Celnym w Białej Podlaskiej oraz z razie potrzeby na przejściu granicznym w Małaszewiczach. Wyjazdy służbowe na terenie województwa lubelskiego. • dojazdy (kierowanie samochodem osobowym – kat. B) do miejsc kontroli znajdujących się na terenie województwa lubelskiego;

 • praca z komputerem i urządzeniami kontrolno-pomiarowymi;

 • praca wymagająca pełnej sprawności psychoruchowej, praca na wysokości powyżej 3 metrów (pobieranie prób z wagonów, samochodów, na rampie wyładowczej, na otwartej przestrzeni, na wysokości);

 • stres związany z obsługą klienta zewnętrznego.


Praca administracyjno- biurowa:


w siedzibie WIJHARS na danym przejściu granicznym oraz w siedzibie Oddziału WIJHARS w Białej Podlaskiej wg potrzeb. • stanowisko pracy usytuowane jest w budynku niedostosowanym do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo - brak windy oraz ciągów komunikacyjnych;

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;

 • obsługa urządzeń biurowych takich jak: telefon, komputer, drukarka, kserokopiarka, skaner, niszczarka dokumentów, bindownica;

 • stres związany z obsługą klienta zewnętrznego.

Zakres zadań

 • Przeprowadza kontrole jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w produkcji i obrocie, w tym przywożonych z zagranicy i wywożonych za granicę
 • Przeprowadza kontrole jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przywożonych spoza państw członkowskich Unii Europejskiej oraz spoza państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w tym kontrola graniczna tych artykułów
 • Wykonuje kontrole zgodności świeżych owoców i warzyw z normami handlowymi UE
 • Dokonuje oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i wydaje świadectwa w celu potwierdzenia deklarowanej jakości artykułu
 • Przeprowadza kontrole warunków składowania i transportu artykułów rolno-spożywczych
 • Dokumentuje czynności kontrolne i pokontrolne oraz przygotowuje informacje zbiorcze o ich wynikach

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub na stanowiskach związanych z kontrolą i/lub produkcją i/lub obrotem towarów spożywczych i rolnych.
 • Znajomość przepisów ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
 • Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość zasad organizacji i funkcjonowania administracji publicznej
 • Umiejętność redagowania pism
 • Umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • Znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office, MS Word, WS Excel oraz Internetu
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność analizy i interpretacji przepisów prawnych
 • Samodzielność w działaniu oraz umiejętność pracy w zespole
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie