Inspektor


Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 133371

Warunki pracy

Praca administracyjno - biurowa w siedzibie Urzędu. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).
Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy.
Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Stanowisko pracy mieści się na I piętrze. Urząd mieści się w budynku, który posiada windę oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych.
Toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak w Urzędzie oznaczeń dla osób niewidomych oraz specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań

 • Opiniuje w ramach postępowań związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w celu zapewnienia realizacji i eksploatacji przedsięwzięć zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska.
 • Opiniuje na wniosek organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
 • Uzgadnia na wniosek właściwego organu, warunków realizacji przedsięwzięcia w ramach postępowań związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w celu określenia warunków minimalizujących oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko i zapewnienia realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska.
 • Weryfikuje decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wydane przez inne organy w celu zapewnienia spełniania wymagań ochrony środowiska i proceduralnych przy wydawaniu decyzji.
 • Współpracuje przy realizacji zadań z innymi stanowiskami w ramach Wydziału Ocen Oddziaływania na Środowisko oraz z innymi wydziałami RDOŚ w celu kompleksowej analizy zagadnień środowiskowych i prawnych.
 • Przygotowuje zestawienia, sprawozdania i analizy z zakresu ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć.
 • Przygotowuje informacje o środowisku w ramach prowadzonych spraw w celu ich udostępnienia.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie o profilu technicznym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustaw z zakresu ochrony środowiska, w szczególności: o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie; udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko; Prawo ochrony środowiska; Ustawy o odpadach; Prawo wodne oraz aktów wykonawczych do tych ustaw;
 • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
 • znajomość zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej;
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • „W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r."
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność łatwego komunikowania się i pracy w zespole
 • asertywność oraz umiejętność przekonywania
 • zdolność analitycznego myślenia, umiejętność analizy opracowań eksperckich
 • odpowiedzialność
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie