Inspektor


Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Chełm
Ogłoszenie o naborze Nr 133384

Warunki pracy

Praca administracyjno - biurowa w siedzibie urzędu w Chełmie. Użytkowanie sprzętu biurowego. Praca na ww. stanowisku wiąże się z wyjazdami terenowymi, w tym na obszary podmokłe i bagienne, dobra kondycja fizyczna umożliwiająca poruszanie się w trudnych warunkach terenowych. Udział w spotkaniach służbowych poza miejscem pracy.

Zakres zadań

 • Pod nadzorem przełożonego wykonuje oględziny i szacowanie szkód wyrządzonych przez chronione gatunki zwierząt.
 • Pod nadzorem przełożonego prowadzi sprawy dotyczące wycinki drzew w pasie drogowym.
 • Pod nadzorem przełożonego prowadzi postępowania administracyjne z zakresu zarządzania obszarami, siedliskami i gatunkami chronionymi niezbędnymi dla zapewnienia zachowania wartości przyrodniczych lub zgodności planowanych działań z celami ochrony.
 • Pod nadzorem przełożonego organizuje wykonywanie prac ochronnych na obszarach chronionych, w tym obszarach Natura 2000, prowadzi sprawy związane z opracowaniem planów zadań ochronnych i planów ochrony rezerwatów przyrody i obszarów Natura 2000 oraz ich aktualizuje.
 • Pod nadzorem przełożonego przygotowuje uzgodnienia dla projektów uchwał rad gmin w sprawie ustanowienia lub zniesienia pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie o profilu biologiczno-chemiczny
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość prawa w zakresie ochrony przyrody i środowiska oraz postępowania administracyjnego;
 • wiedza w zakresie struktury i funkcjonowania środowiska przyrodniczego, w tym z zakresu funkcjonowania siedlisk przyrodniczych i gatunków, stanowiących przedmioty ochrony na obszarach Natura 2000 i w rezerwatach przyrody, rozpoznawanie i znajomość chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów występujących na terenie działania WSTII;
 • znajomość organizacji i funkcjonowania Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie;
 • znajomość przepisów dotyczących służby cywilnej;
 • prawo jazdy kat. B;
 • „W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r."
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu ochrony przyrody, w szczególności ustawy o ochronie przyrody oraz jej aktów wykonawczych, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • asertywność i umiejętność prowadzenia rozmów i negocjacji,
 • znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność obsługi programów pakietu MS Office,
 • umiejętność obsługi programów GIS oraz obsługi odbiornika GPS,
 • umiejętność oceny stanu przedmiotów ochrony, analizy zagrożeń oraz zaproponowania zadań adekwatnych do zagrożeń zgodnych z najnowszą dostępną wiedzą naukową.
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie