Inspektor


Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 132767

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu oraz poza siedzibą w trakcie wykonywania czynności inspekcyjno – kontrolnych. Praca przy komputerze powyżej 3 godzin. Praca wiąże się z obsługą klientów. Praca na wysokości powyżej 3 m. (podczas wykonywania czynności inspekcyjno – kontrolnych). Prowadzenie samochodu służbowego w ramach kat. B.


Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie mieści się na szóstym piętrze budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego zlokalizowanym przy ul. Lubomelskiej 1-3 w Lublinie. Budynek jest wyposażony w pochylnię dla wózków inwalidzkich (prowadzącą do głównego wejścia) oraz trzy windy wewnątrz obiektu, w tym jedną dostosowaną do potrzeb osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego. Siedziba WINB w Lublinie nie jest wolna
od pionowych i poziomych barier architektonicznych w zakresie poruszania się
po niej przez osoby niepełnosprawne ruchowo. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością oraz ze szczególnymi potrzebami.


 

Zakres zadań

 • Prowadzi kontrole powiatowych organów administracji architektoniczno-budowlanej w celu usunięcia ujawnionych nieprawidłowości w zakresie wydawanych pozwoleń na budowę oraz przyjmowanych zgłoszeń.
 • Prowadzi kontrole działalności organów nadzoru budowlanego szczebla powiatowego w celu usunięcia ujawnionych nieprawidłowości w zakresie prowadzonych przez nie spraw merytorycznych oraz rozpatrywania skarg i wniosków.
 • Ustala i dokumentuje stan faktyczny w zkresie działalnosci podmiotów kontrolowanych w celu dokonania oceny zgodności tej działalności z przepisami prawa.
 • Uczestniczy w przygotowywaniu projektów i wystapień pokontrolnych oraz innych wystąpień kierowanych do właściwych organów w celu doprowadzenia do usunięcia ujawnionych nieprawidłowości w działalności podmiotów kontrolowanych.
 • Ocenia zgodność kontrolowanej działalności z przepisami prawa w celu sformułowania wniosków podsumowujących prawidłowość wykonania przez podmioty kontrolowane ich ustawowych zadań.
 • Prowadzi postępowania w sprawie samowoli budowlanych w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem.
 • Rozpatruje skargi i wnioski związane z działalnością merytoryczną prowadzoną przez powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego w celu ustalenia zgodności tej działalności z przepisami prawa i doprowadza do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
 • Ustala i dokumentuje stan faktyczny w terenie w celu sprawdzenia przestrzegania przepisów prawa budowlanego przez powiatowe organy architektoniczno-budowlane i powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne na kierunku budowlanym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w zakresie unormowanym ustawą Prawo budowlane obejmującym czynności polegające na projektowaniu, nadzorowaniu i kierowaniu robotami budowlanymi oraz kontrolowaniu stanu technicznego obiektów budowlanych, a także praca w organach administracji architektoniczno - budowlanej lub nadzoru budowlanego związana z wykonywaniem obowiązków tych organów wynikających z ustawy Prawo budowlane.
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane oraz przepisów powiązanych z ustawą.
 • Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Łatwość komunikacji
 • Umiejętność obsługi komputera w tym pakietu MS Office.
 • Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Zdolność analitycznego myślenia.
 • Odporność na stres.
 • Dyspozycyjność.
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie