Inspektor wojewódzki


Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Zamość
Ogłoszenie o naborze Nr 85697

Warunki pracy

-         praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,


-         praca siedząca w pozycji wymuszonej przed komputerem ekranowym,


-         większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej, praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, prowadzenie rozmów telefonicznych, praca z klientem,


-         praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym,


-         praca w niewielkich pokojach biurowych,


-         praca w siedzibie urzędu, możliwe również wyjazdy służbowe (w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych),


-         praca z koniecznością przemieszczania się po różnych piętrach i budynkach Urzędu oraz poza nimi,


-         brak barier architektonicznych utrudniających wykonywanie pracy i dostępność do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich, drzwi o odpowiedniej szerokości,


-         brak oznaczeń dla osób niewidomych,


-         brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań

 • samodzielnie prowadzi postępowania administracyjne w I i II instancji oraz w trybach nadzorczych oraz przygotowuje/opracowuje projekty decyzji i postanowieńm. in. w zakresie gospodarowania nieruchomościami i mieniem Skarbu Państwa, w sprawach przekształcenia prawa uzytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, ustalania odszkodowańza wywłaszczenia nieruchomości pod realizację celów publicznych, zwrotów i wywłaszczeń; rozpatruje zażalenia i skargi na bezczynność i przewlekłość postępowań prowadzonych przez organy I instancji, jak również rozpatruje skargi na działanie tych organów; przygotowuje projekty odpowiedzi na skargi do wsa,
 • prowadzi sprawy dotyczące potwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 roku nieruchomości Skarbu Państwa zajętych pod drogi wojewódzkie i powiatowe,
 • przeprowadza kontrole z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym zwrotów i wywłaszczeń przez starostów wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,
 • analizuje w trybach nadzwyczajnych orzeczenia administracji publicznej dot. przejęcia na rzecz Skarbu Państwa gospodarstw rolnych w zamian za emeryturę i rentę.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy administracyjnej lub 1 rok w obszarze związanym z orzecznictwem w zakresie gospodarki nieruchomościami,
 • znajomość przepisów ustaw: o gospodarce nieruchomościami, kodeks cywilny, przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną oraz przepisów wykonawczych do ww ustaw,
 • znajomość ustaw: o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o służbie cywilnej, Kpa oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw,
 • znajomość zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wiedza w zakresie wyceny nieruchomości,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • asertywność, sumienność, dokładność,
 • umiejętność nawiązywania kontaktu z klientami,
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce, w tym korzystania z orzecznictwa sądowego.
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie