Inspektor wojewódzki


Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 83862

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-         praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,


-         praca w siedzibie urzędu, możliwe również wyjazdy służbowe (w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych),


-         praca z koniecznością przemieszczania się po różnych piętrach i budynkach w których zlokalizowana jest Delegatura Urzędu oraz poza nimi,


-         praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym,


-         większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej, praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, prowadzenie rozmów telefonicznych, praca z klientem.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-         praca siedząca w pozycji wymuszonej przed komputerem ekranowym,


-         praca w niewielkich pokojach biurowych,


-         brak barier architektonicznych utrudniających wykonywanie pracy i dostępność do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich, drzwi o odpowiedniej szerokości,


-         brak oznaczeń dla osób niewidomych,


-         brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań

 • przyjmowanie wniosków w sprawach dotyczących przyznania lub odmowy przyznania Karty Polaka oraz przedłużenia jej ważności, weryfikacja danych osobowych, potwierdzanie faktu okazania oryginału dokumentów na przyjętych kopiach, wręczanie pouczenia w języku zrozumiałym dla strony postępowania administracyjnego,
 • ocena znajomości języka polskiego w odniesieniu do wnioskodawców, którzy nie posiadają dokumentów potwierdzających tą znajomość,
 • obsługa systemów komputerowych ,,POBYT” i Centralny Rejestr Kart Polaka w zakresie prowadzonych spraw,
 • udzielanie informacji w sprawach dotyczących przyznania lub odmowy przyznania Karty Polaka oraz przedłużenia jej ważności,
 • wydawanie cudzoziemcom Karty Polaka.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w pracy administracyjnej lub powyżej 1 roku w obszarze prowadzenia postępowań administracyjnych,
 • znajomość przepisów ustaw: o Karcie Polaka, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, Kodeks postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw,
 • znajomość rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa,
 • znajomość zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego, rosyjskiego lub białoruskiego w stopniu komunikatywnym,
 • komunikatywność, asertywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność analitycznego myślenia.
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie