Inspektor wojewódzki


Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Biała Podlaska
Ogłoszenie o naborze Nr 69959

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


 


-         praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera z oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych,


-         praca w siedzibie urzędu/ możliwe również wyjazdy służbowe (w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych),


-         praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym,


-         większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, prowadzenie rozmów telefonicznych, obsługa interesantów,


-         zagrożenie korupcją.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-         praca siedząca w pozycji wymuszonej przed komputerem ekranowym,


-         praca w niewielkich pokojach biurowych 2 i 3 osobowych,


-         brak barier architektonicznych utrudniających wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych, zapewniają to podjazdy dla osób niepełnosprawnych, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości,


-         brak oznaczeń dla osób niewidomych,


-         brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań

 • samodzielne prowadzenie postępowań administracyjnych w I i II instancji oraz w trybach nadzorczych (stwierdzenia nieważności decyzji, wznowienia postępowań, zmiany decyzji ostatecznych) oraz przygotowywanie/opracowywanie projektów decyzji i postanowień m.in. w zakresie gospodarowania nieruchomościami i mieniem Skarbu Państwa, w sprawach przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, regulacji stanów prawnych dróg, ustalania odszkodowań za wywłaszczenia nieruchomości pod realizację celów publicznych, zwrotów i wywłaszczeń nieruchomości,
 • rozpatrywanie zażaleń i skarg na bezczynność i przewlekłość postępowań prowadzonych przez organy I instancji, jak również rozpatrywanie skarg na działanie tych organów,
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego,
 • uczestniczenie w postępowaniach przed Komisjami Regulacyjnymi w Warszawie w sprawach o zwrot nieruchomości kościelnych i związków wyznaniowych, reprezentując stanowisko wojewody,
 • przeprowadzanie kontroli z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym zwrotów i wywłaszczeń, przez starostów wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub powyżej 1 roku doświadczenia w obszarze gospodarki nieruchomościami,
 • znajomość przepisów ustaw: o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, o transporcie kolejowym, o stosunku Państwa do kościołów i związków wyznaniowych, o gospodarce nieruchomościami, o służbie cywilnej, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw,
 • znajomość przepisów wprowadzających ustawy reformujące administrację publiczną,
 • znajomość zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne
 • studia podyplomowe z wyceny nieruchomości,
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z orzecznictwem,
 • wiedza w zakresie wyceny nieruchomości,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • asertywność,
 • sumienność,
 • dokładność,
 • umiejętność nawiązywania kontaktu z klientami,
 • umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce w tym korzystania z orzecznictwa sądowego.
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie