Inspektor wojewódzki


Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 69977

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-         praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,


-         praca w siedzibie urzędu / możliwe również wyjazdy służbowe,


-         stres związany z bezpośrednią i telefoniczną obsługą klienta.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-         praca siedząca w pozycji wymuszonej przed komputerem ekranowym,


-         praca w niewielkich pokojach 2 i 3 osobowych,


-         brak barier architektonicznych utrudniających wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla osób niepełnosprawnych, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości,


-         brak oznaczeń dla osób niewidomych,


-         brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz niesłyszących.

Zakres zadań

 • rozpatrywanie spraw w zakresie finansowania zadań realizowanych z pomocy społecznej,
 • analizowanie realizacji wydatków budżetowych oraz przedstawianie wniosków dot. konieczności dokonania odpowiednich korekt kwot przyznanych środków budżetowych,
 • sporządzanie wykazów miesięcznych kwot dotacji do przekazania dla jednostek samorządowych,
 • sporządzanie wniosków w zakresie dokonania zmian w planach wydatków budżetowych,
 • opracowywanie planów rzeczowych dotacji dla zadań z pomocy społecznej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,
 • sporządzanie, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, okresowych sprawozdań, informacji oraz opracowań dot. realizacji zadań finansowanych ze środków budżetowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub 1 rok doświadczenia w obszarze finansów publicznych,
 • znajomość przepisów ustaw: o pomocy społecznej, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o finansach publicznych, o służbie cywilnej, Kodeks postępowania administracyjnego, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw,
 • znajomość zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe w obszarze pomocy społecznej, finansów publicznych,
 • umiejętność obsługiwania programu Word, arkusza kalkulacyjnego Exel oraz specjalistycznych aplikacji komputerowych (CAS),
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych.
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie