Inspektor wojewódzki


Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 47554

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
-praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera z oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych,
-praca w siedzibie urzędu/ możliwe również wyjazdy służbowe (w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych),
-praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym,
-większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, prowadzenie rozmów telefonicznych, obsługa interesantów,
-stres związany z bezpośrednią obsługą klienta,
-zagrożenie korupcją.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
-praca siedząca w pozycji wymuszonej przed komputerem ekranowym,
-praca w niewielkich pokojach biurowych 2 i 3 osobowych,
-brak barier architektonicznych utrudniających wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych, zapewniają to podjazdy dla osób niepełnosprawnych, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości,
-brak oznaczeń dla osób niewidomych,
-brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań

 • prowadzenie nadzoru i kontroli zadań z zakresu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa przez starostów wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, w tym opracowywanie projektów zarządzeń wojewody, jako formy wyrażenia zgody na obrót nieruchomościami Skarbu Państwa,
 • samodzielne prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji, przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie gospodarki nieruchomościami oraz w sprawach komunalizacji i uwłaszczania państwowych osób prawnych,
 • przeprowadzanie kontroli z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa przez starostów wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz rozpatrywanie skarg dotyczących zadań/działalności starostów oraz innych organów w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
 • prowadzenie bezpośredniego nadzoru nad grobami i cmentarzami wojennymi, w tym dokonywanie podziału środków finansowych z budżetu Wojewody Lubelskiego dla jednostek samorządu terytorialnego,
 • przygotowywanie projektów porozumień w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy oraz porozumień w sprawie realizacji zamówienia na wykonywanie remontów obiektów grobownictwa wojennego, finansowanych ze środków Wojewody Lubelskiego, zezwalanie na przeprowadzanie robót ziemnych, wznoszenie pomników i innych urządzeń na cmentarzach i grobach wojennych,
 • prowadzenie spraw związanych z nadzorem Wojewody nad realizacją zadań wynikających z ustawy – przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym realizowanych przez starostów wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,
 • prowadzenie spraw związanych z reprezentowaniem Skarbu Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami położonymi na obszarze Pomników Zagłady i ich stref ochronnych,
 • prowadzenie rejestru obiektów grobownictwa wojennego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy w administracji lub powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z orzecznictwem w zakresie gospodarki nieruchomościami
 • znajomość przepisów ustaw: o gospodarce nieruchomościami, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw,
 • znajomość przepisów wprowadzających ustawy reformujące administrację publiczną,
 • znajomość zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne,
 • studia podyplomowe z wyceny nieruchomości lub zarządzania nieruchomościami,
 • wiedza w zakresie wyceny nieruchomości oraz zarządzania nieruchomościami,
 • umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce w tym korzystania z orzecznictwa sądowego;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • asertywność;
 • sumienność;
 • dokładność;
 • umiejętność nawiązywania kontaktu z klientami.
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie