Inspektor weterynaryjny


Graniczny Inspektorat Weterynarii w Koroszczynie
Graniczny Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Hrebenne
Ogłoszenie o naborze Nr 129736

Warunki pracy


 • praca w siedzibie posterunków w systemie 12 godzinnym- w tym praca w nocy, biurowa oraz poza biurem na zewnątrz,
 • obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych powyżej 4 h dziennie i prowadzeniu samochodu służbowego,
 • praca na strefach kontrolnych o obniżonej temperaturze otoczenia,
 • praca na wysokościach do 3 m, obsługa wózka widłowego, pomostów hydraulicznych,
 • pobieranie prób laboratoryjnych produktów ze środków transportu,
 • miejsce pracy mieści się na parterze i piętrze - praca w budynku nieposiadającym podjazdów oraz toalet dla osób niepełnosprawnych,
 • wykonywanie zadań na stanowisku wiążę się z obsługą klientów zewnętrzntch.

Zakres zadań

 • Przeprowadza w imieniu Granicznego Lekarza Weterynarii kontrole urzędowe jadalnych i niejadalnych produktów pochodzenia zwierzęcego a także pasz zgodnie z przepisami Unii Europejskiej oraz prawa krajowego, we współpracy z innymi służbami i inspekcjami zaangażowanymi w kontrole graniczne
 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach indywidualnych, w tym wydaje decyzje administracyjne w zakresie uregulowanym w upoważnieniu udzielonym przez Granicznego Lekarza Weterynarii w Koroszczynie w obszarze jego właściwości rzeczowej i miejscowej
 • Obsługuje specjalistyczne systemy informatyczne związane z przeprowadzeniem weterynaryjnej kontroli granicznej (TRACES, GLWeWeb, RASSF, pozostałe aplikacje ) w celu rejestracji, monitorowania i wymiany informacji o kontrolowanych przesyłkach
 • Wykonuje inne wymagane przepisami prawa czynności kontrolne (m.in. związane z nadzorem nad przesyłkami towarów w wywozie) oraz udziela opinii i wyjaśnień podmiotom zewnętrznym w zakresie spełniania wymogów weterynaryjnych
 • Prowadzi monitoring substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych w produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach w celu wyeliminowania zagrożeń mogących negatywnie wpłynąć na zdrowie ludzi i zwierząt
 • Monitoruje zmiany w przepisach krajowych i wspólnotowych dotyczących wykonywania kontroli granicznych
 • Sporządza i archiwizuje dokumenty w zakresie kontrolowanych przesyłek zgodnie z wymogami prawa powszechnie obowiązującego oraz zgodnie z instrukcjami wewnętrznymi Inspektoratu, w tym sporządza sprawozdania
 • Wykonuje zadania wyznaczone przez Granicznego Lekarza Weterynarii, w tym wystawia rachunki za czynności weterynaryjnej kontroli granicznej przesyłek towarów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
- posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość obsługi komputera w środowisku MS Office
 • prawo jazdy kategorii B i doświadczenie w prowadzeniu samochodu osobowego
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r."
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność organizacji pracy i podejmowania decyzji
 • ukończone szkolenia oraz specjalizacje w zakresie administracji i epizootiologi weterynaryjnej, higieny zwierząt rzeźnych i mięsa, bezpieczeństwa żywności
 • kultura pracy i kultura osobista
 • znajomość języka obcego: preferowany angielski i rosyjski w stopniu komunikatywnym
 • znajomość obsługi specjalistycznych programów informatycznych (GLWe, TRACES, RASFF)
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie