Inspektor weterynaryjny


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białej Podlaskiej
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Biała Podlaska
Ogłoszenie o naborze Nr 129751

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- praca od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00;


- praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;


- praca w terenie.

Zakres zadań

 • Kontroluje warunki weterynaryjne podmiotów wytwarzających pasze, prowadzących obrót paszami, wytwarzających pasze nieprzeznaczone do obrotu oraz stosujących pasze
 • Realizuje zadania wynikające z Krajowego Planu Kontroli Urzędowej Pasz, w tym sporządza harmonogramy kontroli urzędowej pasz, pobiera próby do badań laboratoryjnych, raportuje wyniki urzędowej kontroli pasz
 • Kontroluje warunki weterynaryjne podmiotów przetwarzających i wykorzystujących uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego- karma dla psów i kotów oraz fermy zwierząt futerkowych
 • Kontroluje rolnicze wykorzystanie mączek mięsno-kostnych jako polepszaczy gleby
 • Kontroluje eksport, import oraz handel paszami oraz ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego
 • Prowadzi rejestry i wykazy podmiotów objętych nadzorem zgodnie z Ustawą o paszach oraz Rozporządzeniem 183/2005 oraz prowadzi sprawozdawczość w odniesieniu do pasz i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
 • Certyfikuje przesyłki kierowane na rynki krajów trzecich i krajów Wspólnoty UE

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • prawo jazdy kategorii B
 • znajomość podstawowych aktów prawnych związanych z działalnością Inspekcji Weterynaryjnej
 • znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • znajomość obsługi komputera
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie