Inspektor sekcji rachuby i płac pionu głównego księgowego


Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie
Inspektor sekcji rachuby i płac pionu głównego księgowego
Miejsce pracy: Chełm
Numer: StPr/21/0643
OBOWIĄZKI:
Naliczanie dodatkowych należności dla funkcjonariuszy tzw. świadczeń na podstawie wniosków złożonych przez uprawnionych (tj. dopłat do wypoczynku, zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przejazdu na koszt MSWiA, zwrotów kosztów przejazdów z tytułu przeniesień służbowych), w celu określenia wysokości należności do wypłaty.Wprowadzanie naliczonych dodatkowych należności do programu FT-Płace, w celu sporządzenia listy uposażeń funkcjonariuszy.Terminowe dokonywanie wypłat należności ujętych na listach uposażeń funkcjonariuszy, w celu właściwej realizacji wypłaty świadczeń.Sporządzanie doraźnych i okresowych analiz z zakresu dodatkowych należności dla funkcjonariuszy, w celu zapewnienia informacji niezbędnych do realizacji obowiązków sprawozdawczych PGK do wyższych przełożonych.Planowanie i zapotrzebowanie środków finansowych na wypłaty dodatkowych należności, w celu zapewnienia odpowiedniej wysokości środków finansowych.Wystawianie zaświadczeń o uzyskanych dochodach dla funkcjonariuszy i pracowników NOSG i kontaktowanie się z bankami i instytucjami finansowymi w zakresie wykonywanych zadań, w celu potwierdzeń wystawionych zaświadczeń o uzyskanych dochodach.Prowadzenie ewidencji (rejestru) zaświadczeń o uzyskanych dochodach dla funkcjonariuszy i pracowników NOSG, w celu zapewnienia właściwego dokumentowania wydawanych zaświadczeń.Dokonywanie uzgodnień z Sekcją Księgowości i Rozliczeń do 5-go dnia następnego miesiąca w zakresie ponoszonych wydatków, w celu zapewnienia zgodności ewidencji z faktycznie realizowanymi wypłatami.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie zawodowe, brak
Uprawnienia: Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej oraz członkom ich rodzin zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu na koszt właściwego organu Straży Granicznej
Uprawnienia: Dobra znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office
Uprawnienia: Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących funkcjonariuszowi Straży Granicznej i członkom jego rodziny
Uprawnienia: Ustawy z dnia z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (rozdział 13)


Wymagania inne:

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA ZAMIESZCZONA NA STRONIE INTERNETOWEJ: https://www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl/nos/praca/pracownicy-cywilni/40753,inspektor-Sekcji-Rachuby-i-Plac-Pionu-Glownego-Ksiegowego.htmlKomendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: inspektora Sekcji Rachuby i Płac Pionu Głównego Księgowego Wymiar etatu: 1Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: Nadbużański Oddział Straży Granicznej22-100 Chełm, ul. Trubakowska 2 Adres urzędu: Nadbużański Oddział Straży Granicznej, 22-100 Chełm, ul. Trubakowska 2 WARUNKI PRACYPraca administracyjno biurowa powyżej 4 godz. przy obsłudze komputera, praca samodzielna,wymagająca dokładności i skrupulatności. Praca w podstawowym systemie czasu pracy,od poniedziałku do piątku w godzinach: 07.30 15.30. Narzędzia pracy: komputer, drukarka, niszczarka, faks. Na stanowisku pracy występuje: reprezentowanie urzędu na zewnątrz w związku z kontaktami z bankami i instytucjami finansowymi, praca pod presją czasu. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich.ZAKRES ZADAŃNaliczanie dodatkowych należności dla funkcjonariuszy tzw. świadczeń na podstawie wniosków złożonych przez uprawnionych (tj. dopłat do wypoczynku, zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przejazdu na koszt MSWiA, zwrotów kosztów przejazdów z tytułu przeniesień służbowych), w celu określenia wysokości należności do wypłaty.Wprowadzanie naliczonych dodatkowych należności do programu FT-Płace, w celu sporządzenia listy uposażeń funkcjonariuszy.Terminowe dokonywanie wypłat należności ujętych na listach uposażeń funkcjonariuszy, w celu właściwej realizacji wypłaty świadczeń.Sporządzanie doraźnych i okresowych analiz z zakresu dodatkowych należności dla funkcjonariuszy, w celu zapewnienia informacji niezbędnych do realizacji obowiązków sprawozdawczych PGK do wyższych przełożonych.Planowanie i zapotrzebowanie środków finansowych na wypłaty dodatkowych należności, w celu zapewnienia odpowiedniej wysokości środków finansowych.Wystawianie zaświadczeń o uzyskanych dochodach dla funkcjonariuszy i pracowników NOSG i kontaktowanie się z bankami i instytucjami finansowymi w zakresie wykonywanych zadań, w celu potwierdzeń wystawionych zaświadczeń o uzyskanych dochodach.Prowadzenie ewidencji (rejestru) zaświadczeń o uzyskanych dochodach dla funkcjonariuszy i pracowników NOSG, w celu zapewnienia właściwego dokumentowania wydawanych zaświadczeń.Dokonywanie uzgodnień z Sekcją Księgowości i Rozliczeń do 5-go dnia następnego miesiąca w zakresie ponoszonych wydatków, w celu zapewnienia zgodności ewidencji z faktycznie realizowanymi wypłatami. WYMAGANIA NIEZBĘDNEWykształcenie średnie;Doświadczenie zawodowe: powyżej 0,5 roku w administracji lub w pracy biurowej.Znajomość przepisów:Ustawy z dnia z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (rozdział 13),Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej oraz członkom ich rodzin zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu na koszt właściwego organu Straży Granicznej.Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących funkcjonariuszowi Straży Granicznej i członkom jego rodziny.Dobra znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office.Posiadanie obywatelstwa polskiego.Korzystanie z pełni praw publicznych.Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. WYMAGANIA DODATKOWEWykształcenie wyższe w zakresie nauk ekonomicznych/prawa/administracji. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNECV list motywacyjny.Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia średniego (świadectwo szkoły).Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu).Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWEKopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydatek/kandydatów zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajda się w gronie najlepszych kandydatów/kandydatek. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku ekonomicznym /prawa/administracji.Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartychw dokumentach aplikacyjnych jeżeli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓWDokumenty należy złożyć do: 23.03.2021r.Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:Nadbużański Oddział Straży Granicznejul. Trubakowska 222-100 Chełm Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UW.L.2016.119.1), dalej RODO informuję, iż:Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, reprezentujący Nadbużański Oddział SG z siedzibą: 22-100 Chełm, ul. Trubakowska 2. Inspektorem ochrony danych osobowych wyznaczonym przez Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej jest Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji, adres e-mailowy: iod.woi.nosg@strazgraniczna.pl, tel. 82/ 568-51-20. Pana/i dane nie będą przekazywane innym odbiorcom w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., nie będą przekazywane do państwa trzeciego, jak również do organizacji międzynarodowej.Pana/i dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji, w zakresie określonymw przepisach prawa na podstawie (art. 6 ust. 1 pkt. b), natomiast inne dane, w tym szczególne kategorie danych o których mowa w art. 9 ust. 1, będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 pkt a), która może być w dowolnym czasie odwołana.Pana/i dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od zakończenia procedury naboru.Przysługuje Panu/i prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania i usunięcia, z tym że wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez NOSG. Ponadto przysługuje Panu/i prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.Przysługuje Panu/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.W trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.Podanie przez Pana/ią danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne aby uczestniczyć w procesie naboru. Podanie innych danych jest dobrowolne. Aby skorzystać z przysługujących Pani/Panu praw wymienionych w pkt. 6 należy złożyć pisemne żądanie na adres Komendanta NOSG. Jeżeli żądania nie zostaną spełnione, Komendant NOSG poinformuje Panią/Pana o odmowie realizacji żądania w terminie 14 dni od jej wpływu. INNE INFORMACJE W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Dokumenty należy przesyłać pocztą lub składać osobiście w Kancelarii Jawnej Komendy Oddziału pod ww. adresem, w godz. 7.30 - 10.00 i 12.30 - 15.00 w dni robocze. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: wg. mnożnika 1,4 kwoty bazowej Planowana data zatrudnienia: 19.04.2021r. Weryfikacja spełniania wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie złożonych dokumentów wymienionych w części DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA. W związku z tym informujemy, że aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.Wzór oświadczeń dostępny jest pod adresem http://www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl w zakładce Praca->Pracownicy cywilni->Oświadczenie dla kandydatów do pracy na wolne stanowisko w korpusie służby cywilnej.Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Złożonych dokumentów nie odsyłamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.W celu usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o wskazanie w ofercie danych kontaktowych: nr telefonu / adres e-mail. Kandydatki/kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie/mailowo o wyniku weryfikacji formalnej aplikacji oraz o terminie kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego. Techniki i metody naboru: weryfikacja formalna nadesłanych ofert, test wiedzy (fakultatywnie), rozmowa kwalifikacyjna. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (82) 568-53-39. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Miejsce pracy:

Chełm


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie

Praca lubelskie