Inspektor ochrony zabytków


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie
Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony zabytków
Miejsce pracy: Chełm
Ogłoszenie o naborze Nr 130139

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, wyjazdy w celu inspekcji zabytków, kontakt z klientami urzędu. 


Urząd nie ma dostosowania do zatrudniania osób ze szczególnymi potrzebami (do drzwi wejściowych prowadzą schody, w budynku znajduje się winda,  brak dostosowanej łazienki).

Zakres zadań

 • przygotowywanie projektów postanowień, decyzji dotyczących prac konserwatorskich przy zabytkach nieruchomych
 • opiniowanie dokumentacji technicznej dotyczących prac remontowych
 • kontrolowanie stanu zabytków nieruchomych
 • współpraca w zakresie przygotowywania decyzji nakładających kary pieniężne na właścicieli zabytku za uszkodzenie, zniszczenie i spowodowanie zagrożenia zabytku

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe historia sztuki, konserwatorstwo, zabytkoznawstwo, ochrona dóbr kultury, architektura, urbanistyka, budownictwa w zakresie ochrony zabytków, planowanie przestrzenne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • zdolności analityczne, dokładność i systematyczność
 • umiejętność i łatwość precyzyjnego i poprawnego formułowania myśli w języku polskim w mowie i piśmie /redagowanie tekstów/
 • znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustawy,
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy
 • umiejętność pracy w zespole i komunikatywność
 • umiejętność obsługi komputera
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie