Inspektor nadzoru budowlanego


Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie
Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 80171

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu oraz poza siedzibą w trakcie wykonywania czynności inspekcyjno – kontrolnych. Praca przy komputerze powyżej 3 godzin. Praca wiąże się z obsługą klientów. Praca na wysokości powyżej 3 m. (podczas wykonywania czynności inspekcyjno – kontrolnych). Prowadzenie samochodu służbowego w ramach kat. B.


Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie mieści się na szóstym piętrze budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego zlokalizowanym przy ul. Lubomelskiej 1-3 w Lublinie. Budynek jest wyposażony w pochylnię dla wózków inwalidzkich (prowadzącą do głównego wejścia) oraz trzy windy wewnątrz obiektu, w tym jedną dostosowaną do potrzeb osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego. Siedziba WINB w Lublinie nie jest wolna
od pionowych i poziomych barier architektonicznych w zakresie poruszania się
po niej przez osoby niepełnosprawne ruchowo. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością oraz ze szczególnymi potrzebami.


 

Zakres zadań

 • Przygotowywanie propozycji projektów planów tematycznych kontroli problemowych i kompleksowych organów administracji architektoniczno - budowlanych oraz powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego (AAB i NB).
 • Prowadzenie kontroli w zakresie działania: a) powiatowych organów administracji architektoniczno-budowlanej b) powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego.
 • Prowadzenie kontroli doraźnych organów AAB i NB w zakresie określonym przez Wojewódzkiego Inspektora.
 • Opracowywanie projektów i wystapień pokontrolnych z wnioskami i zaleceniami wynikającymi z działalności kontrolnej w organach AAB i PINB.
 • Udział w prowadzeniu inspekcji w zakresie prawidłowego przebiegu procesu budowlanego i utrzymywania obiektów budowlanych.
 • Prowadzenie spraw związanych ze skargami, zażaleniami i ponagleniami dotyczącymi działań organów nadzoru budowlanego I instancji, udział w oględzinach oraz przygotowywanie projektów pism i postępowań w tym zakresie.
 • Sporządzanie okresowej sprawozdawczości z zakresu wykonywanych obowiązków służbowych oraz prowadzenie ewidencji, rejestrów i spisów spraw.
 • Prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrofy budowlanej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne na kierunku budowlanym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze unormowanym ustawą Prawo budowlane obejmującym czynności polegające na projektowaniu, nadzorowaniu i kierowaniu robotami budowlanymi oraz kontrolowaniu stanu technicznego obiektów budowlanych, a także praca w organach administracji architektoniczno - budowlanej lub nadzoru budowlanego związana z wykonywaniem obowiązków tych organów wynikających z ustawy Prawo budowlane.
 • Prawo jazdy kat. B
 • Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie.
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane oraz przepisów powiązanych z ustawą.
 • Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Umiejętność redagowania pism, poprawnie pod względem stylu, języka i treści.
 • Umiejętność obsługi komputera w tym pakietu MS Office.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Zdolność analitycznego myślenia.
 • Odpowiedzialność za powierzone zadania.
 • Odporność na stres.
 • Dyspozycyjność.
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie