Inspektor nadzoru budowlanego


Powiatowy Urząd Pracy w Puławach
Inspektor nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: Puławy
Numer: StPr/24/0399
OBOWIĄZKI:
przeprowadza kontrolę budów i robót budowlanych w zakresie zgodności ich wykonania z pozwoleniem na budowę,projektem budowlanym, przepisami techniczno - budowlanymi oraz przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa ludzi imienia dokonuje kontroli istniejących obiektów budowlanych, obejmujących głównie ocenę ich stanu technicznego oraz ocenę zgodności użytkowania z przeznaczeniem, warunkami pozwoleń i instrukcjami eksploatacyjnychprowadzi postępowania administracyjne w sprawach związanych z budową, utrzymaniem i rozbiórką obiektówbierze udział w postępowaniach wyjaśniających w sprawie przyczyn katastrof budowlanych przygotowuje projekty decyzji, postanowień administracyjnych i pism w sprawach należących do właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanegoprzyjmuje i weryfikuje wnioski, zawiadomienia o zakończeniu budowy, o rozpoczęciu robót budowlanych, wnioski o udzielenie pozwolenia na użytkowanie przyjmuje skargi i wnioski, należycie i terminowo załatwia skargi i wnioski, przyjmuje interesantów i udziela im wyjaśnień wykonuje inne czynności wynikające z ustawy Prawo budowlane, zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie zawodowe, budowlane


Wymagania inne:

KONKURS NA STANOWISKO aplikacje do dnia 19.07.2023Wykształcenie: średnie w zakresie budownictwa, uprawnienia budowlane w pełnym lub ograniczonym zakresie, preferowane instalacyjne sanitarne, prawo jazdy kat "B", znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane, Kodeksu postępowania administracyjnego, umiejętność obsługi komputera, systemu informatycznego oraz urządzeń biurowych, umiejętność działania w sytuacjach stresowychumiejętność rozwiązywania problemów, stan zdrowia umożliwiający prowadzenie kontroli obiektów budowlanych i robót budowlanych w terenie, Posiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznych. Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweWymagania dodatkowe:Wykształcenie: wyższe w zakresie budownictwa, preferowane instalacyjne sanitarnedoświadczenie w pracy w organach administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego, praca 7-15

Miejsce pracy:

Puławy


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 5 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Puławach

Praca lubelskie