Inspektor ds. księgowo finansowych sekcji techniki specjalnej wydziału techniki i zaopatrzenia


Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie
Inspektor ds. księgowo finansowych sekcji techniki specjalnej wydziału techniki i zaopatrzenia
Miejsce pracy: Chełm
Numer: StPr/21/1599
OBOWIĄZKI:
Prowadzenie ewidencji materiałowej (ilościowo wartościowej) sprzętu: chemicznego, inżynieryjno saperskiego, techniki specjalnej i kontroli ruchu granicznego.Prowadzenie ewidencji wydatków finansowych sekcji oraz Wydziału Kadr i Szkolenia (wg klasyfikacji analitycznej oraz w układzie zadaniowym).Sporządzanie i rejestrowanie dowodów obrotu materiałowego.Przyjmowanie do księgowania zrealizowanych dokumentów od magazyniera.Porównywanie ewidencji głównej z ewidencją prowadzoną w Pionie Głównego Księgowego, ewidencją magazynową oraz ewidencją pomocniczą prowadzoną w granicznych jednostkach organizacyjnych oraz komórkach oddziału.Bieżące pobieranie faktur i rachunków oraz opisywanie ich i ewidencjonowanie.Sporządzanie sprawozdań okresowych i wykazów, zamykanie urządzeń ewidencyjnych na koniec roku budżetowego, archiwizacja dokumentacji służbowej.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie zawodowe, ekonomiczne
Uprawnienia: Znajomość przepisów dot. rachunkowości budżetowej, prawa zamówień publicznych


Wymagania inne:

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA ZAMIESZCZONA NA STRONIE INTERNETOWEJ: https://www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl/nos/praca/pracownicy-cywilni/41959,inspektor-ds-ksiegowo-finansowych-Sekcji-Techniki-Specjalnej-Wydzialu-Techniki-i.htmlOgłoszenie o naborze nr 80606 z dnia 01.07.2021 r. Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: inspektor ds. księgowo finansowych Sekcji Techniki Specjalnej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia Wymiar etatu: 1Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: Chełm Adres urzędu: Nadbużański Oddział Straży Granicznej, ul. Trubakowska 2, 22-100 Chełm WARUNKI PRACYPraca samodzielna, przy monitorze komputerowym pow. 4 godzin dziennie. Narzędzia pracy: komputer, drukarka, faks. Pomieszczenia biurowe sekcji znajdują się na II piętrze, dostęp przez klatkę schodową lub windę, budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich.ZAKRES ZADAŃProwadzenie ewidencji materiałowej (ilościowo wartościowej) sprzętu: chemicznego, inżynieryjno saperskiego, techniki specjalnej i kontroli ruchu granicznego.Prowadzenie ewidencji wydatków finansowych sekcji oraz Wydziału Kadr i Szkolenia (wg klasyfikacji analitycznej oraz w układzie zadaniowym).Sporządzanie i rejestrowanie dowodów obrotu materiałowego.Przyjmowanie do księgowania zrealizowanych dokumentów od magazyniera.Porównywanie ewidencji głównej z ewidencją prowadzoną w Pionie Głównego Księgowego, ewidencją magazynową oraz ewidencją pomocniczą prowadzoną w granicznych jednostkach organizacyjnych oraz komórkach oddziału.Bieżące pobieranie faktur i rachunków oraz opisywanie ich i ewidencjonowanie.Sporządzanie sprawozdań okresowych i wykazów, zamykanie urządzeń ewidencyjnych na koniec roku budżetowego, archiwizacja dokumentacji służbowej. WYMAGANIA NIEZBĘDNEWykształcenie średnie ekonomiczne.Znajomość przepisów dot. rachunkowości budżetowej, prawa zamówień publicznych.Posiadanie obywatelstwa polskiego.Korzystanie z pełni praw publicznych.Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. WYMAGANIA DODATKOWEWykształcenie wyższe ekonomiczne lub administracyjne.1 rok doświadczenia w pracy w księgowości.DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNECVList motywacyjnyKopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWEKopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.Kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia.Kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jeżeli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO. TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓWDokumenty należy złożyć do: 12 lipca 2021 r.Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzęduMiejsce składania dokumentów:Nadbużański Oddział Straży Granicznejul. Trubakowska 222-100 Chełm Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowychkandydata do pracy Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UW.L.2016.119.1), dalej RODO informuję, iż:Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, reprezentujący Nadbużański Oddział SG z siedzibą: 22-100 Chełm, ul. Trubakowska 2. Inspektorem ochrony danych osobowych wyznaczonym przez Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej jest Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji, adres e-mailowy: naczelnik.oi.nadb@strazgraniczna.pl, tel. 82/ 568-51-20. Pana/i dane nie będą przekazywane innym odbiorcom w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., nie będą przekazywane do państwa trzeciego, jak również do organizacji międzynarodowej.Pana/i dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji, w zakresie określonym w przepisach prawa na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b, natomiast inne dane, w tym szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1, będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 pkt a), która może być w dowolnym czasie odwołana.Pana/i dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od zakończenia procedury naboru.Przysługuje Panu/i prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania i usunięcia, z tym że wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez NOSG. Ponadto przysługuje Panu/i prawo do żądania ograniczenia przetwarzaniaw przypadkach określonych w art. 18 RODO.Przysługuje Panu/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.W trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.Podanie przez Pana/ią danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych, w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru. Podanie innych danych jest dobrowolne.Aby skorzystać z przysługujących Pani/Panu praw wymienionych w pkt. 6 należy złożyć pisemne żądanie na adres Komendanta NOSG. Jeżeli żądania nie zostaną spełnione, Komendant NOSG poinformuje Panią/pana o odmowie realizacji żądania w terminie 14 dni od jej wpływu. INNE INFORMACJEW miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnychw urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Dokumenty należy przesyłać pocztą lub składać osobiście w Kancelarii Jawnej Komendy Oddziału pod ww. adresem, w godz. 7.30 - 10.00 i 12.30 - 15.00 w dni robocze.Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2844,- + dodatek stażowy.Planowana data zatrudnienia: 02.08.2021 r. Weryfikacja spełniania wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie złożonych dokumentów wymienionych w części DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA. W związku z tym informujemy,że aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.Wzór oświadczenia dostępny jest pod adresem http://www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl w zakładce Praca->Pracownicy cywilni->Oświadczenie dla kandydatów do pracy na wolne stanowiskow korpusie służby cywilnej.Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Złożonych dokumentów nie odsyłamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.W celu usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o wskazanie w ofercie danych kontaktowych:nr telefonu / adres e-mail. Kandydatki/kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie/mailowoo wyniku weryfikacji formalnej aplikacji oraz o terminie kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego. Techniki i metody naboru: weryfikacja formalna nadesłanych ofert, test wiedzy (fakultatywnie), rozmowa kwalifikacyjna. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (82) 568-50-91. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Miejsce pracy:

Chełm


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 2 844 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie

Praca lubelskie