Główny specjalista


Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 116112

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa powyżej 4 godzin dziennie w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym wymagająca użytkowania sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka do dokumentów); częste wyjazdy terenowe wymagające prowadzenia samochodu służbowego i przemieszczania się w trudnym terenie; udział w różnorodnych spotkaniach, szkoleniach. Stanowisko pracy mieści się na II piętrze. Urząd mieści się w budynku, który posiada windę oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Brak w Urzędzie oznaczeń dla osób niewidomych oraz specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne oraz inne sprawy z zakresu zarządzania i nadzoru nad formami ochrony przyrody takimi jak rezerwaty przyrody oraz ochroną gatunkową zwierząt, roślin i grzybów, w tym ochroną strefową, celem zachowania zasobów przyrodniczych województwa lubelskiego.
 • Identyfikuje potrzeby ochrony, planuje oraz realizuje zadania związane z czynną ochroną siedlisk przyrodniczych i gatunków, celem zachowania bioróżnorodności województwa lubelskiego, w tym bierze udział w przygotowywaniu i realizacji projektów finansowanych ze środków krajowych oraz ze środków UE.
 • Prowadzi sprawy dotyczące formy ochrony przyrody, inne niż rezerwaty przyrody i ochrona gatunkowa, a także innych zasobów i elementów przyrody, w tym wód, lasów (m.in. opiniowanie planów urządzenia lasu i uproszczonych planów urządzenia lasu), drzew w pasach drogowych, inwazyjnych gatunków obcych, celem ochrony zasobów przyrodniczych województwa lubelskiego.
 • Prowadzi sprawozdawczość z zakresu realizowanych zadań i postępowań administracyjnych, celem podnoszenia skuteczności zarządzania formami ochrony przyrody.
 • Współpracuje ze społeczeństwem, innymi instytucjami oraz organizacjami ekologicznymi celem podnoszenia skuteczności ochrony i zachowania środowiska przyrodniczego województwa lubelskiego.
 • Gromadzi dane i informacji o zasobach przyrodniczych województwa lubelskiego, celem podnoszenia skuteczności zarządzania formami ochrony przyrody oraz innymi zasobami przyrody.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe profilowe - z zakresu nauk przyrodniczych (m.in. biologii, ochrony środowiska, leśnictwa, rolnictwa)
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska/ ochrony przyrody
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu ochrony przyrody, w szczególności ustawy o ochronie przyrody oraz jej aktów wykonawczych, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa;
 • wiedza z zakresu ochrony przyrody, w tym ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków oraz z zakresu biologii i ekologii gatunków chronionych;
 • znajomość form ochrony przyrody zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego oraz specyfiki przyrodniczej województwa lubelskiego
 • znajomość zasad funkcjonowania i organizacji RDOŚ;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • asertywność i umiejętność argumentowania;
 • umiejętność zarówno analitycznego jak i syntetycznego myślenia;
 • wysoka umiejętność komunikowania się i pracy w zespole;
 • wysoka umiejętność organizacji pracy własnej;
 • umiejętność obsługi programów pakietu MS Office;
 • umiejętność obsługi programów GIS;
 • umiejętność obsługi odbiornika GPS.
 • czynne prawo jazdy kategorii B
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie