Główny specjalista


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 69838

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-   obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
-   praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, faks,
-   oświetlenie naturalne i sztuczne,
-   budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
-   Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
-   Częste reprezentowanie Urzędu na zewnątrz.


 

Zakres zadań

 • prowadzenie spraw w zakresie geologii, hydrologii i geotechniki, sprawdzanie, opiniowanie, weryfikowanie i dokonywanie merytorycznego odbioru dokumentacji projektowej w zakresie geologiczno-inżynierskim, hydrogeologicznym i geotechnicznym;
 • współpraca z biurami projektowymi, samorządami i innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie geologii i geotechniki na etapie opracowywania dokumentacji poprzez występowanie z wnioskami o zatwierdzenie projektów;
 • przygotowywanie i współpraca z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi w celu opracowywania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla celów przetargowych;
 • prowadzenie monitoringu rozwoju technologii drogowych i mostowych oraz wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych i materiałów w budownictwie drogowo-mostowym w zakresie geologii i geotechniki;
 • współpraca z Wydziałem Ochrony Środowiska w zakresie monitoringu jakości wód podziemnych w rejonie inwestycji realizowanych przez Oddział oraz monitoringu osuwisk;
 • współpraca z Zespołem Kierownika Projektu w celu efektywnej realizacji inwestycji;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu geologii lub geotechniki
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie wykonywanie robót geologicznych
 • znajomość: przepisów technicznych oraz norm i metod badań z zakresu geologii, hydrogeologii i geotechniki,
 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność obsługi programów komputerowych (pakiet Office),
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Uprawnienie w zakresie wykonywania dozorowania i kierowania pracami geologicznymi
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Znajomość języka niemieckiego na poziomie komunikatywnym
 • Umiejętność obsługi graficznych programów komputerowych
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie