Główny księgowy


Miejski Urząd Pracy w Lublinie
Główny księgowy
Miejsce pracy: Lublin
Numer: StPr/21/1720
OBOWIĄZKI:
Prowadzenie rachunkowości, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem jednostki, dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dot. operacji gospodarczych i finansowych, weryfikowanie przestrzegania prawa podatkowego, kontrola poprawności deklaracji podatkowych i ZUS, sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych jednostki oraz łącznych, przygotowywanie i opracowywanie projektu planu finansowego, planu budżetu w układzie zadaniowym, harmonogramu realizacji planu finansowego jednostki, analizowanie realizacji planu finansowego jednostki oraz składanie wniosków dot. przesunięć w planie, nadzór nad obiegiem dokumentów finansowych, nadzór nad inwentaryzacją składników majątkowych, potwierdzanie sald z kontrahentami, dochodzenie należności jednostki, opracowywanie regulacji wewnętrznych dot. polityki rachunkowości oraz zagadnień finansowych wykonywanie innych czynności pozostających w zakresie kompetencji głównego księgowego wyznaczonych poleceniami Prokuratora Regionalnego bądź Zastępcy Prokuratora Regionalnego w Lublinie.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Główny księgowy
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), ekonomiczne
Uprawnienia: obsługa komputera - exel, word
Uprawnienia: Obsługa komputera


Wymagania inne:

- Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, nieposzlakowana opinia- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na docelowym stanowisku głównego księgowego- obywatelstwa państwa członkowskiego UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego EFTA, strony umowy o EOG, chyba że ustawy uzależniają zatrudnienia w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego,- nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe; - posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego- spełnia jeden z poniższych warunków:a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości; b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowościc) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisówd) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów* znajomość zagadnień finansowych i podatkowych, regulacji ZUS, ordynacji podatkowej, bardzo dobra znajomość systemu TREZOR, e-puap, systemu finansowo-księgowego, systemu bankowości elektronicznej, programów WORD i EXCEL* umiejętność planowania i organizowania pracy* odporność na stres, kultura osobista i komunikatywność* umiejętność redagowania pism urzędowych* samodzielność, obowiązkowość, odpowiedzialność* pożądane doświadczenie w sprawach związanych z przetargami, prowadzeniem inwestycji, pozyskiwaniem zewnętrznych środków finansowych, w pracy w państwowej jednostce budżetowej

Miejsce pracy:

Lublin


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

3 000 - 13 400 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Praca lubelskie