Główny księgowy


Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim
Główny księgowy
Miejsce pracy: Poniatowa
Numer: StPr/21/0261
OBOWIĄZKI:
1. Prowadzenie rachunkowości szpitala na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości oraz ustawie o finansach publicznych oraz zgodnie z przepisami podatkowymi (odpowiedzialność za politykę rachunkowości, polan kont oraz procedury księgowo podatkowe), w tym między innymi: nadzór i kontrola nad prawidłowością prowadzenia ksiąg rachunkowych, obiegiem dokumentów księgowych, terminowością regulowania zobowiązań finansowych oraz egzekwowaniem należności, odpowiedzialność za zgodność operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym szpitala, kompletność i rzetelność dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.2. Kierowanie pracą działu księgowego oraz sprawowanie merytorycznego nadzoru nad podległymi pracownikami.3. Sporządzanie rzetelnie i terminowe wykonywanie wszelkich sprawozdań finansowych.4. Opracowywanie projektów zarządzeń Dyrektora Szpitala dotyczących spraw ekonomiczno-finansowych i księgowych, oraz opiniowanie projektów innych komórek organizacyjnych.5. Weryfikowanie pod względem księgowym projekty umów.6. Rzetelne i terminowe wykonywanie wszelkich sprawozdań finansowych.7. Kontrola dokumentów wchodzących i wychodzących (faktury, rachunki, weksle itp.) pod względem ich prawidłowości i rzetelności wykonania.8. Prowadzenie dokumentacji rozliczeń z bankami, ZUS, US i innymi instytucjami.9. Prowadzenie dokumentacji finansowych rozliczeń pracowniczych.10. Ewidencjonowanie pod względem księgowym przyjęcia i wydawania środków trwałych.11. Nadzorowanie wykonywanych inwentaryzacji i wybrakowanych środków trwałych.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), ekonomiczne
Uprawnienia: Certyfikat księgowy stwierdzający uprawnienie do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
Uprawnienia: Biegły rewident
Uprawnienia: odporność na stres
Uprawnienia: obsługa komputera, pakiet MS Office


Wymagania inne:

1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;5) spełnia jeden z poniższych warunków:a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.Ponadto osoba ubiegająca się o stanowisko objęte naborem musi spełniać wymogi:- doświadczenie zawodowe w księgowości jednostek sektora finansów publicznych minimum 5 lat, w tym co najmniej 3 lata na stanowisku kierownika działu w służbach księgowo finansowych,- znajomość ustawy o działalności leczniczej,- znajomość ustawy o rachunkowości,- znajomość ustawy o finansach publicznych,- znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,- znajomość ustaw regulujących kwestie podatkowe,- umiejętność obsługi komputera w zakresie aplikacji MS OFFICE oraz aplikacji finansowo księgowych,- nieposzlakowana opinia,- umiejętność zarządzania pracą zespołu.Wymagania preferowane:- zdolność analitycznego myślenia,- dokładność, systematyczność, odporność na sytuacje stresowe,- umiejętność sporządzania pism urzędowych,- doświadczenie zawodowe w dziale księgowości podmiotu leczniczego,- wysoka kultura osobista.

Miejsce pracy:

Poniatowa


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 8 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim

Praca lubelskie