Główny księgowy


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łukowie
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Łuków
Ogłoszenie o naborze Nr 115917

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa

 • obsługa komputera- 4 godziny

 • długotrwała pozycja siedząca

Zakres zadań

 • 1.Prowadzi rachunkowość urzędu z zakresu budżetu jednostki.
 • 2. Przygotowuje materiały dotyczące planu finansowego w zakresie budżetu tradycyjnego, zadaniowego oraz wniosków o zmianę w planie, kontroluje zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
 • 3. Przeprowadza analizę zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 • 4.Dekretuje i wprowadza do systemu finansowo- księgowego faktury i inne dokumenty finansowo-księgowe.
 • 5.Dokonuje rozliczeń z kontrahentami poprzez dokonywanie płatności za pomocą informatycznego systemu bankowego, sprawdza poprawność sporządzonych przelewów z fakturami i innymi dowodami księgowymi w celu zapewnienia terminowej realizacji płatności.
 • 6.Rozlicza podróże slużbowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 • 7.Sprawdza zaangażowanie planu wydatków zgodnie z zawieranymi umowami i wnioskami o zamówienia publiczne oraz wpływającymi od kontrahentów fakturami w celu rozliczenia zaangażowania wydatków budżetowych i zapewnienia środków finansowych na realizację zobowiązań
 • 8.Sporządza miesięczne i roczne sprawozdania budżetowe : Rb-28 - w zakresie wykonania planu wydatków budżetowych, Rb-27S - z wykonania planu dochodów budżetowych oraz Rb-50, Rb-N, Rb-Z, Rb-ZN, Rb-BZ1 w celu sporządzania informacji z wykonania wydatków budżetowych oraz zobowiązań i należności jednostki, sprawozdania do GUS, sprawozdania z realizacji zadań wynikających z ustawy o służbie cywilnej, informacje z rozliczenia wykorzystanych udzielonych dotacji celowych zawierające szczegółowy opis rzeczowego wykorzystania środków.
 • 9.Prowadzi ewidencję księgową majątku jednostki oraz rozlicza inwentaryzację okresową.
 • 10. Sporządza bilans jednostki budżetowej, zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej i rachunku zysków i strat.
 • 11.Prowadzi sprawy osobowe, w tym sprawy zwiazane z nawiązaniem stosunku pracy, z jego zmiana , ustaniem stosunku pracy i świadczeń emerytalno- rentowych.
 • 12.Prowadzi sprawy związane z ustalaniem prawa do dodatków za staż pracy , nagród jubileuszowych i odpraw.
 • 13.Prowadzi sprawy związane ze zgłaszaniem, aktualizacją danych oraz wyrejestrowaniem z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego pracowników oraz członków ich rodzin.
 • 14. Prowadzi rozliczenie czasu pracy pracowników, oraz ustaleniem prawa do urlopu i wymiaru urlopu.
 • 15. Sporządza informację do WINB i sprawozdania do GUS dotyczące zatrudnienia i czasu pracy.
 • 16.Sporządza listy płac i nalicza wynagrodzenia.
 • 17.Rozlicza zasiłki (chorobowe, wypadkowe, opiekuńcze, macierzyńskie, rodzicielskie itp.).
 • 18.Rozlicza i wysyła składki ZUS w programie Płatnik.
 • 19. Nalicza składki PPK.
 • 20.Sporządza roczne informacje o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11, PIT4-R).
 • 21.Wystawia: druki Rp-7 dla byłych pracowników oraz pracowników przechodzących na emeryturę, zaświadczenia dla ZUS o osiągniętych dochodach pracowników pobierających emeryturę lub rentę, zaświadczenia o wynagrodzeniu.
 • 22.Archiwizuje sporządzoną dokumentację.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczny
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego na stanowisku głównego księgowego w służbie cywilnej i 5 lat w obszarze naliczania wynagrodzeń , zasiłków, rozliczeń podatkowych i ZUS.
 • Znajomość ustawy o rachunkowości.
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych (m.in. rozporządzeń w sprawie klasyfikacji budżetowej, sprawozdawczości budżetowej).
 • Znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 • Znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz aktów wykonawczych.
 • Dobra znajomość przepisów podatkowych, PPK,ZUS i Kodeksu pracy.
 • Umiejętność obsługi programu kadrowo- płacowego Comarch ERP Optima oraz programu Płatnik
 • Umiejętność wypełniania druków ZUS i podatkowych
 • Umiejętność komunikacji, współpracy, organizacji pracy, podejmowania decyzji i odpowiedzialności.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ
  Praca lubelskie