Funkcjonariusz służby więziennej - młodsza pielęgniarka


Miejski Urząd Pracy w Lublinie
Funkcjonariusz służby więziennej - młodsza pielęgniarka
Miejsce pracy: Lublin
Numer: StPr/21/0773
OBOWIĄZKI:
W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba: posiadająca obywatelstwo polskie; posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej; korzystająca z pełni praw publicznych; która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań; która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo, wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo; dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych; posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe; posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.Wymagania dodatkowe na stanowiskumłodszej pielęgniarki: tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka, prawo wykonywania zawodu pielęgniarki stwierdzone albo przyznane przez właściwą okręgową radę pielęgniarek; Miejsce i termin przyjmowania wymaganych dokumentówDokumenty przyjmowane są w wybranych nw. jednostek penitencjarnych okręgu lubelskiego w formie papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego w terminie do 12 kwietnia 2021 r. (Z UWAGI NA STAN ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO NIE MA MOŻLIWOŚCI OSOBISTEGO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW) O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.Zakład Karny w Białej Podlaskiej, ul. Prosta 33, 21 500 Biała Podlaska,adres email: zk_biala_podlaska@sw.gov.plZakład Karny w Chełmie, ul. Kolejowa 112, 22 100 Chełm,adres email: zk_chelm@sw.gov.plZakład Karny w Hrubieszowie, ul. Nowa 64, 22 500 Hrubieszów,adres email: zk_hrubieszow@sw.gov.plAreszt Śledczy w Krasnymstawie, ul. Poniatowskiego 27, 22 300 Krasnystaw,adres email: as_krasnystaw@sw.gov.plAreszt Śledczy w Lublinie, ul. Południowa 5, 20 482 Lublin,adres email: as_lublin@sw.gov.plZakład Karny w Opolu Lubelskim, ul. Owocowa 7, 24 300 Opole Lubelskie,adres email: zk_opole_lubelskie@sw.gov.plZakład Karny we Włodawie, ul. Żołnierzy WiN 19, 22 200 Włodawa,adres email: zk_wlodawa@sw.gov.plZakład Karny w Zamościu, ul. Okrzei 14, 22 400 Zamość,adres email: zk_zamosc@sw.gov.plKandydat do służby w Służbie Więziennej składa następujące dokumenty:podanie o przyjęcie do służby ze wskazaniem stanowiska służbowego, działu Służby Więziennej i jednostki, w której się ubiega się o pełnienie służby (załącznik nr wypełnioną ankietę personalną (załącznik nr świadectwa pracy lub służby (kopia); dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (kopia); książeczka wojskowa zapisane strony (kopia) dotyczy osób posiadających taki dokument; prawo wykonywania zawodu pielęgniarki (dot. naboru na stanowisko młodszej pielęgniarki); oświadczenie o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej (załącznik nr 3); podpisane oświadczenia o: wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 4) oraz zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 5) brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznacza niewyrażenie zgody na poddanie się procedurze kwalifikacyjnej. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji środkami komunikacji elektronicznej (załącznik nr 6);
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Pielęgniarka
Wykształcenie: średnie zawodowe, medyczne


Wymagania inne:

Na stanowisku młodszej pielęgniarki: tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka, prawo wykonywania zawodu pielęgniarki stwierdzone albo przyznane przez właściwą okręgową radę pielęgniarek;Preferencje z tytułu posiadanego przez kandydata wykształcenia są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób:1) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny), o którym mowa w art. 39e ust. 2 pkt 4 lit. b i c ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1542 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o SW - 30 punktów;2) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku przydatnym do służby w Służbie Więziennej, związanym z kształceniem w zakresie prawa, resocjalizacji, profilaktyki społecznej, psychologii, ekonomii, bezpieczeństwa narodowego lub bezpieczeństwa wewnętrznego, informatyki, kierunku lekarskim, kierunku lekarsko-dentystycznym, farmacji, pielęgniarstwa, położnictwa lub ratownictwa medycznego oraz na kierunku związanym z kształceniem w zakresie nauk technicznych, w szczególności energetyki i budownictwa - 20 punktów;3) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 - 15 punktów;4) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny), o którym mowa w art. 39e ust. 2 pkt 4 lit. b i c ustawy o SW - 30 punktów;5) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny) - 15 punktów;6) wykształcenie średnie lub średnie branżowe, o którym mowa w art. 39e ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy o SW - 30 punktów;7) wykształcenie średnie lub średnie branżowe - 10 punktów.W przypadku posiadania przez kandydata preferowanego wykształcenia na kilku kierunkach punkty uzyskane przez kandydata z tytułu posiadanego wykształcenia przyznaje się tylko raz w liczbie najkorzystniejszej dla kandydata.PREFERENCJE Z TYTUŁU POSIADANYCH PRZEZ KANDYDATA UMIEJĘTNOŚCI są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób:1) stopień naukowy lub tytuł naukowy - 30 punktów;2) aplikacja radcowska, sędziowska, prokuratorska lub legislacyjna albo specjalizacja lekarska - 20 punktów;3) posiadanie uprawnień budowlanych - 10 punktów;4) posiadanie tytułu ratownika lub ratownika medycznego - 10 punktów;5) posiadanie uprawnień instruktora sportów walki lub strzelectwa sportowego - 8 punktów;

Miejsce pracy:

Lublin


Rodzaj umowy:

Mianowanie


Wynagrodzenie brutto:

od 3 956 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Praca lubelskie