Dyrektor delegatury


Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Dyrektor delegatury
Miejsce pracy: Zamość
Ogłoszenie o naborze Nr 80298

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-         praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera z oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych,


-         praca w siedzibie urzędu / możliwe również wyjazdy służbowe (w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych),


-         praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym,


-         większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, prowadzenie rozmów telefonicznych, obsługa interesantów.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-         praca siedząca w pozycji wymuszonej przed komputerem ekranowym;


-         brak barier architektonicznych utrudniających wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla osób niepełnosprawnych, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości.


-         brak oznaczeń dla osób niewidomych;


-         brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań

 • nadzoruje organizację pracy i funkcjonowanie Delegatury, w tym przedstawia propozycje niezbędnych zakupów, napraw i remontów, zapewnia w Delegaturze jednolitość procedur i standardów stosowanych w Urzędzie oraz zgodność z prawem działań podejmowanych na poszczególnych stanowiskach pracy, podejmuje działania mające na celu eliminowanie nieprawidłowości oraz przedstawia w tym zakresie wnioski i opinie Dyrektorowi Generalnemu Urzędu,
 • nadzoruje przestrzeganie dyscypliny pracy przez pracowników Delegatury, zapewnia ewidencjonowanie czasu ich pracy, udziela urlopów wypoczynkowych w porozumieniu z właściwymi merytorycznie przełożonymi pracowników, deleguje służbowo pracowników Delegatury, załatwia sprawy osobowe pracowników oraz wyraża opinie w sprawach kadrowych dla potrzeb Dyrektora Generalnego Urzędu i kierujących komórkami organizacyjnymi Urzędu, w których zatrudniony jest dany pracownik,
 • reprezentuje Wojewodę Lubelskiego na terenie działania Delegatury, w tym uczestniczy w imieniu Wojewody w uroczystościach świąt państwowych i kościelnych, w rocznicach, naradach, konferencjach i innych wydarzeniach oficjalnych, współpracuje w sprawach reprezentacyjnych z Biurem Wojewody LUW w Lublinie,
 • sprawuje bieżący nadzór nad pracą stanowiska ds. organizacji i kadr w Delegaturze oraz przekazywaniem realizowanych spraw Dyrektorowi Biura Organizacji, Kadr i Budżetu Urzędu,
 • nadzoruje przestrzeganie przez pracowników Delegatury przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, a także z zakresu ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków składanych w zakresie spraw prowadzonych przez pracowników Delegatury.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w pracy w administracji lub co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w kierowaniu zespołu,
 • znajomość przepisów ustaw: o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, o działach administracji rządowej, o służbie cywilnej, o finansach publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu pracy, o emeryturach i rentach z funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej, o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw,
 • znajomość zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej,
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej do uzyskania poświadczenia,
 • umiejętność zarządzania pracownikami,
 • odpowiedzialność,
 • umiejętność skutecznego komunikowania się, mediacji i negocjacji,
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 • umiejętność podejmowania decyzji pod presją czasu,
 • umiejętność analizy i syntezy informacji.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe administracyjne lub prawnicze.
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie