Ds. wymiaru podatku od nieruchomości od osób fizycznych w biurze wymiaru podatku od nieruchomości od osób fizycznych w departamencie finansów


Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie
Ds. wymiaru podatku od nieruchomości od osób fizycznych w biurze wymiaru podatku od nieruchomości od osób fizycznych w departamencie finansów
Miejsce pracy: Chełm
Numer: StPr/21/0285
OBOWIĄZKI:
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:- dokonywanie wymiaru oraz zmian w wymiarze w podatku od nieruchomości od osób fizycznych dla nieruchomości położonych przy ulicach wymienionych w załączniku nr 1 do karty opisu stanowiska, - dokonywanie wymiaru, zmian w wymiarze w podatku od nieruchomości oraz analizy poprawności wymiaru podatku pozostałych nieruchomości połączonych z nieruchomością objętą zakresem czynności,- prawidłowe prowadzenie postępowań podatkowych, w tym wyjaśniających i dowodowych,- terminowe sporządzanie i wysyłanie decyzji ustalających bądź korygujących wymiar podatku,- załatwianie interesantów, udzielanie im niezbędnych informacji i wyjaśnień zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami w zakresie stanowiska pracy,- bieżąca aktualizacja danych w ewidencji podatkowej, - prowadzenie akt podatników, dokonywanie analizy tych akt poprzez sprawdzanie danych w aktach z aktualnymi wypisami z rejestru gruntów,- dokonywanie samokontroli na stanowisku pracy,- egzekwowanie obowiązku składania przez podatników informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych w przypadku zbycia lub nabycia lub innych okoliczności uzasadniających zmiany w wymiarze,- terminowe i prawidłowe uzgadnianiem po stronie wymiaru konta 221 Należności z tytułu dochodów budżetowych obrotów kont szczegółowych z obrotami na koncie analitycznym w zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych, - sporządzanie rejestrów wymiarowych i korekt,- sporządzanie danych do celów sprawozdawczych,- sprawdzanie dokumentów dotyczących wymiaru podatku pod względem merytorycznym i formalno rachunkowym,- prawidłowe i terminowe archiwizowanie dokumentów,- samodzielne podejmowanie wszystkich czynności przygotowawczych i organizacyjno-technicznych w ramach powierzonych obowiązków,- dokonywanie kontroli powszechności opodatkowania podatkiem od nieruchomości od osób fizycznych poprzez przeprowadzanie kontroli w terenie, będącej jednym z elementów kontroli zarządczej,- opisywanie wniosków w zakresie wydawanych zaświadczeń,- uczestnictwo w rozprawach przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym, - przestrzeganie przepisów regulujących wewnętrzne sprawy Urzędu w szczególności:a) regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chełm,b) instrukcji obiegu dowodów księgowych,c) regulaminu pracy,d) instrukcji kancelaryjnej,- przestrzeganie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i innych przepisów prawa podatkowego,- przestrzeganie przepisów w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego,- stosowanie i przestrzeganie przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,- przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,- przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony danych,- wykonywanie innych zadań zleconych przez zwierzchników.
Miejsce pracy:

Chełm


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie

Praca lubelskie