Asystent


Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie
Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Asystent
Miejsce pracy: Dorohusk
Ogłoszenie o naborze Nr 80442

Warunki pracy

Praca samodzielna, przy monitorze komputerowym pow. 4 godzin dziennie. Bieżąca współpraca z pracownikami Pionu Głównego Księgowego, konieczność wyjazdów z placówki do Komendy Oddziału z częstotliwością 1-2 razy w miesiącu. Kontakty zewnętrzne: sporadycznie z przedstawicielami Policji. Narzędzia pracy: komputer, drukarka, niszczarka, faks. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • Wykonuje obowiązki inkasenta związane z rozliczaniem bloczków mandatowych, terminowym rozliczaniem kwot pobranych z tytułu nałożenia grzywien.
 • Sporządza wykazy należności równoważników pieniężnych w zamian za wyżywienie przysługujące funkcjonariuszom w okresie od 01 listopada do 31 marca oraz na wyżywienie psów służbowych w ciągu całego roku.
 • Prowadzi ewidencję składników majątkowych, sprzętu i wyposażenia placówki oraz pozostałej dokumentacji pomocniczej w zakresie kompletowania umundurowania indywidualnego funkcjonariuszy.
 • Uczestniczy w opracowaniu dokumentów analitycznych w zakresie działalności logistycznej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów ustawy o Straży Granicznej – w zakresie przepisów ogólnych, organizacji SG, zakresu uprawnień SG.
 • Znajomość przepisów rozporządzenia Prezesa RM w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.
 • Znajomość przepisów rozporządzenia Prezesa RM w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.
 • Znajomość przepisów zarządzenia nr 95 Komendanta Głównego SG z dnia 31.10.2014 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej – w zakresie zadań wykonywanych na zajmowanym stanowisku.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Posiadanie prawa jazdy kat. B.
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie