Asystent ds. zabezpieczenia logistycznego referatu ds. logistycznych zespołu ds. obsługi placówki straży granicznej w dorohusku


Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie
Asystent ds. zabezpieczenia logistycznego referatu ds. logistycznych zespołu ds. obsługi placówki straży granicznej w dorohusku
Miejsce pracy: Chełm
Numer: StPr/21/1579
OBOWIĄZKI:
Wykonywanie obowiązków inkasenta związanych z rozliczaniem bloczków mandatowych, terminowym rozliczaniem kwot pobranych z tytułu nałożenia grzywien.Sporządzanie wykazów należności równoważników pieniężnych w zamian za wyżywienie przysługujące funkcjonariuszom w okresie od 01 listopada do 31 marca oraz na wyżywienie psów służbowych w ciągu całego roku.Prowadzenie ewidencji składników majątkowych, sprzętu i wyposażenia placówki oraz pozostałej dokumentacji pomocniczej w zakresie kompletowania umundurowania indywidualnego funkcjonariuszy.Uczestniczenie w opracowaniu dokumentów analitycznych w zakresie działalności logistycznej.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie zawodowe, brak
Uprawnienia: Znajomość przepisów ustawy o Straży Granicznej: w zakresie przepisów ogólnych, organizacji SG, zakresu uprawnień SG
Uprawnienia: Znajomość przepisów rozporządzenia Prezesa RM w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń
Uprawnienia: Znajomość przepisów rozporządzenia Prezesa RM w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
Uprawnienia: prawo jazdy kat. B
Uprawnienia: Znajomość przepisów zarządzenia nr 95 Komendanta Głównego SG z dnia 31.10.2014 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej: w zakresie zadań wykonywanych na zajmowanym stanowisku


Wymagania inne:

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA ZAMIESZCZONA NA STRONIE INTERNETOWEJ: https://www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl/nos/praca/pracownicy-cywilni/41910,asystent-ds-zabezpieczenia-logistycznego-Referatu-ds-logistycznych-Zespolu-ds-Ob.htmlOgłoszenie o naborze nr 80442 z dnia 29.06.2021 r. Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: asystent ds. zabezpieczenia logistycznego Referatu ds. logistycznych Zespołu ds. Obsługi Placówki Straży Granicznej w Dorohusku Wymiar etatu: 1Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: Placówka Straży Granicznej w Dorohusku, 22-175 Dorohusk Adres urzędu: Nadbużański Oddział Straży Granicznej, ul. Trubakowska 2, 22-100 Chełm WARUNKI PRACYPraca samodzielna, przy monitorze komputerowym pow. 4 godzin dziennie. Bieżąca współpraca z pracownikami Pionu Głównego Księgowego, konieczność wyjazdów z placówki do Komendy Oddziału z częstotliwością 1-2 razy w miesiącu. Kontakty zewnętrzne: sporadycznie z przedstawicielami Policji. Narzędzia pracy: komputer, drukarka, niszczarka, faks. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich. ZAKRES ZADAŃWykonywanie obowiązków inkasenta związanych z rozliczaniem bloczków mandatowych, terminowym rozliczaniem kwot pobranych z tytułu nałożenia grzywien.Sporządzanie wykazów należności równoważników pieniężnych w zamian za wyżywienie przysługujące funkcjonariuszom w okresie od 01 listopada do 31 marca oraz na wyżywienie psów służbowych w ciągu całego roku.Prowadzenie ewidencji składników majątkowych, sprzętu i wyposażenia placówki oraz pozostałej dokumentacji pomocniczej w zakresie kompletowania umundurowania indywidualnego funkcjonariuszy.Uczestniczenie w opracowaniu dokumentów analitycznych w zakresie działalności logistycznej.WYMAGANIA NIEZBĘDNEWykształcenie średnie.Znajomość przepisów ustawy o Straży Granicznej w zakresie przepisów ogólnych, organizacji SG, zakresu uprawnień SG.Znajomość przepisów rozporządzenia Prezesa RM w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.Znajomość przepisów rozporządzenia Prezesa RM w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.Znajomość przepisów zarządzenia nr 95 Komendanta Głównego SG z dnia 31.10.2014 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej w zakresie zadań wykonywanych na zajmowanym stanowisku.Posiadanie obywatelstwa polskiego.Korzystanie z pełni praw publicznych.Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. WYMAGANIA DODATKOWEWykształcenie wyższe o kierunku: ekonomia, zarządzanie.Prawo jazdy kat. B. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNECVList motywacyjnyKopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWEKopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.Kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia.oświadczenie potwierdzające spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie posiadania prawa jazdy kat. B.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jeżeli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO. TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓWDokumenty należy złożyć do: 09 lipca 2021 r.Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzęduMiejsce składania dokumentów:Nadbużański Oddział Straży Granicznejul. Trubakowska 222-100 Chełm Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowychkandydata do pracy Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UW.L.2016.119.1), dalej RODO informuję, iż:Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, reprezentujący Nadbużański Oddział SG z siedzibą: 22-100 Chełm, ul. Trubakowska 2. Inspektorem ochrony danych osobowych wyznaczonym przez Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej jest Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji, adres e-mailowy: naczelnik.oi.nadb@strazgraniczna.pl, tel. 82/ 568-51-20. Pana/i dane nie będą przekazywane innym odbiorcom w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., nie będą przekazywane do państwa trzeciego, jak również do organizacji międzynarodowej.Pana/i dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji, w zakresie określonym w przepisach prawa na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b, natomiast inne dane, w tym szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1, będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 pkt a), która może być w dowolnym czasie odwołana.Pana/i dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od zakończenia procedury naboru.Przysługuje Panu/i prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania i usunięcia, z tym że wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez NOSG. Ponadto przysługuje Panu/i prawo do żądania ograniczenia przetwarzaniaw przypadkach określonych w art. 18 RODO.Przysługuje Panu/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.W trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.Podanie przez Pana/ią danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych, w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru. Podanie innych danych jest dobrowolne.Aby skorzystać z przysługujących Pani/Panu praw wymienionych w pkt. 6 należy złożyć pisemne żądanie na adres Komendanta NOSG. Jeżeli żądania nie zostaną spełnione, Komendant NOSG poinformuje Panią/pana o odmowie realizacji żądania w terminie 14 dni od jej wpływu. INNE INFORMACJEW miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnychw urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Dokumenty należy przesyłać pocztą lub składać osobiście w Kancelarii Jawnej Komendy Oddziału pod ww. adresem, w godz. 7.30 - 10.00 i 12.30 - 15.00 w dni robocze.Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2800 zł + dodatek stażowyPlanowana data zatrudnienia: 02.08.2021 r. Weryfikacja spełniania wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie złożonych dokumentów wymienionych w części DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA. W związku z tym informujemy,że aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.Wzór oświadczenia dostępny jest pod adresem http://www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl w zakładce Praca->Pracownicy cywilni->Oświadczenie dla kandydatów do pracy na wolne stanowiskow korpusie służby cywilnej.Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Złożonych dokumentów nie odsyłamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.W celu usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o wskazanie w ofercie danych kontaktowych: nr telefonu / adres e-mail. Kandydatki/kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie/mailowo o wyniku weryfikacji formalnej aplikacji oraz o terminie kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego. Techniki i metody naboru: weryfikacja formalna nadesłanych ofert, test wiedzy (fakultatywnie), rozmowa kwalifikacyjna. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (82) 568-50-91. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Miejsce pracy:

Chełm


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie

Praca lubelskie