Archiwista


Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Archiwista
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 117285

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-         praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,


-         praca w siedzibie urzędu, możliwe również wyjazdy służbowe (w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych),


-         praca z koniecznością przemieszczania się po różnych piętrach i budynkach w których zlokalizowana jest siedziba Urzędu oraz poza nimi,


- praca częściowo wykonywana w magazynach archiwalnych,


-         praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym,


-         większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej, praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, prowadzenie rozmów telefonicznych, praca z klientem.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-         praca siedząca w pozycji wymuszonej przed ekranem komputerowym,


-         praca w niewielkich pokojach biurowych,


-         brak barier architektonicznych utrudniających wykonywanie pracy i dostępność do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich, drzwi o odpowiedniej szerokości,


-         brak oznaczeń dla osób niewidomych,


-         brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań

 • wykonuje zadania w zakresie m. in. porządkowania, brakowania, przechowywania, ewidencjonowania oraz zabezpieczania przed utratą lub zniszczeniem Archiwum Zakładowego,
 • udostępnia dokumentację przechowywaną w Archiwum Zakładowym, w tym dokumenty dla byłych pracownikow zlikwidowanych zakładów i instytucji, których organem założycielskim był Wojewoda Lubelski,
 • bierze udział w realizacji zadań związanych z archiwizacją elektroniczną w systemie EZD oraz przygotowaniem materiałów archiwalnych do przekazania do Archiwum Państwowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy o ochronie danych osobowych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy o narodowym zasobie archiwalnym oraz aktów wykonawczych do wskazanych przepisów,
 • znajomość przepisów ustaw: o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, Kodeks postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw,
 • znajomość zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność stosowania prawa w praktyce, organizacji pracy własnej
 • umiejętność pracy w zespole, umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • przeszkolenie w zakresie obsługi klienta, przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych, przeszkolenie archiwalne
 • upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ,,zastrzeżone"
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie