Administrator sieci


Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie
Administrator sieci
Miejsce pracy: Chełm
Numer: StPr/21/2507
OBOWIĄZKI:
Administrowanie siecią, bazami danych i systemami baz danych w szkole.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak, kierunek: informatyka/telekomunikacja/elektronika lub z wymienioną specjalnością
Uprawnienia: znajomość oprogramowania antywirusowego


Wymagania inne:

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POBRANIA ZAMIESZCZONA NA STRONIE INTERNETOWEJ: http://www.archiwum.zseit-chelm.pl/bip/index.php?id=131&p=9 .Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 27/2021Dyrektora ZSEiT w Chełmiez dnia 28.09.2021 r. OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYTATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ADMINISTRATORA SIECI.Na podstawie art. 11 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) ogłasza się co następuje:DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA W CHEŁMIE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO ADMINISTRATORA SIECI1.Adres jednostki: Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie, 22-100 Chełm, ul. Jagiellońska 29 tel. (082) 563 28 382.Określenie stanowiska: Administrator sieci3.Wymiar etatu: 0,5 etatu (20 godzin tygodniowo) ( pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony, z tym, że w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym na czas określony do 6 miesięcy)4.Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem administratora sieci:1)obywatelstwo polskie,2)ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,3)nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,4)posiada nieposzlakowaną opinię,5)stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,6)wykształcenie wyższe magisterskie lub zawodowe inżynierskie- kierunek: informatyka, telekomunikacja, elektronika lub inne wyższe ze specjalnością z zakresu informatyki, telekomunikacji, elektroniki,5.Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:1)znajomość zagadnień z zakresu bezpieczeństwa informatycznego,2)znajomość budowy, montażu urządzeń IT,3)znajomość konfiguracji systemów operacyjnych i lokalnych sieci komputerowych,4)znajomość pakietów oprogramowania dla szkół Office 365, Vulcan i innych,5)znajomość oprogramowania antywirusowego,6) umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, komunikatywność, samodzielność, umiejętność organizowania pracy, dokładność, sumienność.7)doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku6.Zakres obowiązków:1)administrowanie siecią, bazami danych i systemami baz danych ZSEiT w Chełmie w celu zapewnienia bezawaryjnego przesyłania danych, ich gromadzenia oraz przechowywania, 2)opieka nad sprzętem mobilnym (projektory, laptopy, ekrany drukarki ekrany mobilne, kamery- pomoc merytoryczna pracownikom szkoły),3)administrowanie BIP ZSEiT w Chełmie,4)nadzór nad prawidłowym i bezawaryjnym funkcjonowaniem programu Vulcan,5)cykliczne przygotowanie stanowisk komputerowych dla egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, w tym pełnienie asystenta technicznego dla w/w egzaminów,6)konserwacja, bieżąca naprawa, zabezpieczenie serwera, sprzętu i oprogramowania komputerowego,7)okresowy audyt oprogramowania oraz zgłaszanie potrzeb w zakresie aktualizacji licencji,8)wdrażanie i aktualizacja nowych programów informatycznych9)nadzór techniczny nad monitoringiem wizyjnym oraz bieżąca naprawa rejestratora i kamer,10)ewidencja sprzętu IT, oprogramowania, baz danych oraz ich zabezpieczenie w systemie informatycznym, 11)zapewnienie poufności systemu informatycznego w celu ochrony danych osobowych oraz tajemnic prawnie chronionych,12)opiniowanie, zakup, instalacja i dbanie o prawidłowe funkcjonowanie i aktualizację oprogramowania na komputerach szkolnych,13)wykonywanie innych czynności wynikających z zajmowanego stanowiska. 7.Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnychW lipcu 2021 r. ( miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZSEiT w Chełmie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%. 8. Warunki pracy:1) Praca wykonywana będzie w budynku Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie , ul. Jagiellońska 29, 22-100 Chełm,2) Praca przy komputerze , wymagająca wymuszonej pozycji ciała, 9. Wymagane dokumenty:1) CV z zawodowym opisem dotychczasowej działalności zawodowej,2) list motywacyjny,3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie4) kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,5) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe ( świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),6) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,7) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,8) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,9) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku10) oświadczenie RODO.10. Forma i termin składania ofert:1. Wymagane dokumenty należy złożyć w zaklejonych kopertach :- osobiście w sekretariacie szkoły lub,- przesłać na adres: Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie, ul. Jagiellońska 29, 22-100 Chełm z dopiskiem: Nabór na stanowisko urzędnicze administrator sieci w Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie w terminie do dnia 11.10.2021. r. do godź 12.00.2. Wymagane dokumenty : list motywacyjny , CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.3. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.4. Otwarcie ofert nastąpi w Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie w dniu 11.10.2021 r. o godź. 13.00.5. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 82 563 28 38. 6. Lista osób spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Szkół na stronie www.zseit.chelm.pl/bip 7. O terminie rozmowy klasyfikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. 8. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół .9. Dokumenty nieodebrane po upływie 1 miesiąca od dnia rozstrzygnięcia naboru zostaną protokolarnie zniszczone.

Miejsce pracy:

Chełm


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 1 400 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie

Praca lubelskie