Specjalista / Starszy Specjalista w Dziale Realizacji Kontroli w Terenowym Wydziale Kontroli III w Departamencie Kontroli


Specjalista / Starszy Specjalista w Dziale Realizacji Kontroli
w Terenowym Wydziale Kontroli III w Lublinie
w Departamencie Kontroli

Numer ogłoszenia: DK/21/142

Miejsce pracy: Lublin / Terenowy Wydział Kontroli III, ul. Koryznowej 2d

1,5 etatu / umowa o pracę

Termin składania ofert: 20.07.2021 r.

Szczegóły oferty

 

GŁÓWNE ZADANIA:
 • udział w przeprowadzanych czynnościach sprawdzających i kontrolach realizowanych przez Terenowy Wydział Kontroli III w Lublinie, ze szczególnym uwzględnieniem zadań dotyczących oceny dokumentacji medycznej;
 • przygotowywanie i analiza danych do planowych i doraźnych kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz kontroli aptek i ordynacji;
 • współudział w sporządzaniu wystąpień z przeprowadzonych kontroli oraz opracowywaniu wniosków, zaleceń pokontrolnych i wykonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem postępowań kontrolnych;
 • obsługa aplikacji informatycznych w zakresie wykonywanych zadań;
 • bieżąca współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Wydziału w zakresie prowadzonych postępowań kontrolnych.
WYMAGANIA:


Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: wyższe medyczne – lekarz;
 • minimum 3 lata pracy zawodowej na stanowisko specjalisty;
 • minimum 4 lata pracy zawodowej na stanowisko starszego specjalisty.

Wymagania dodatkowe:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za popełnione z winy umyślnej przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • ważny NPWZ;
 • znajomość zasad funkcjonowania powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i systemu opieki zdrowotnej: ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.) ze szczególnym uwzględnieniem Działu III;
 • znajomość problematyki związanej z metodyką prowadzenia kontroli realizacji umów:
 • zarządzenie Nr 58/2019/DK Prezesa NFZ z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (z późn. zm.);
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office (MS Excel, MS Word);
 • umiejętność poprawnego redagowania korespondencji urzędowej;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • predyspozycje psychofizyczne do pracy kontrolnej;
 • komunikatywność, dobra organizacja pracy własnej;
 • odpowiedzialność;
 • decyzyjność;
 • dyspozycyjność;
 • rzetelność, uczciwość, samodzielność.

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • podpisany kwestionariusz osobowy;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia (zaświadczenie) lub prowadzenia działalności gospodarczej;
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi;
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dostępni pod adresem e-mail: rekrutacja@nfz.gov.pl.

APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie