Inspektor kontroli w Dziale Realizacji Kontroli w Terenowym Wydziale Kontroli III


Inspektor kontroli w Dziale Realizacji Kontroli
w Terenowym Wydziale Kontroli III w Lublinie

w Departamencie Kontroli

 

Numer ogłoszenia: DK/22/02

Miejsce pracy: Lublin

1 etat / umowa o pracę

 

Termin składania ofert: 28.01.2022 r.

 

Szczegóły oferty

 

GŁÓWNE ZADANIA:
 • przeprowadzanie czynności sprawdzających i kontroli realizowanych przez Terenowy Wydział Kontroli III w Lublinie, ze szczególnym uwzględnieniem zadań dotyczących oceny sposobu realizacji recept oraz dokumentacji medycznej;
 • przygotowywanie i analiza danych do planowych i doraźnych kontroli aptek, ordynacji oraz realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
 • sporządzanie wystąpień z przeprowadzonych kontroli oraz opracowywanie wniosków, zaleceń pokontrolnych i wykonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem postępowań kontrolnych;
 • obsługa aplikacji informatycznych w zakresie wykonywanych zadań;
 • bieżąca współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Wydziału w zakresie prowadzonych postępowań kontrolnych.
WYMAGANIA:

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: wyższe farmaceutyczne;
 • minimum 3 lata pracy zawodowej.

Wymagania dodatkowe:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za popełnione z winy umyślnej przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • ważny NPWZ;
 • znajomość zasad funkcjonowania powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i systemu opieki zdrowotnej: ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.) ze szczególnym uwzględnieniem Działu III;
 • znajomość problematyki związanej z metodyką prowadzenia kontroli realizacji umów: zarządzenie Nr 58/2019/DK Prezesa NFZ z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (z późn. zm.);
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office (MS Excel, MS Word);
 • umiejętność poprawnego redagowania korespondencji urzędowej;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • predyspozycje psychofizyczne do pracy kontrolnej;
 • komunikatywność, dobra organizacja pracy własnej;
 • odpowiedzialność;
 • decyzyjność;
 • dyspozycyjność;
 • rzetelność,uczciwość,samodzielność.

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • podpisany kwestionariusz osobowy;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia (zaświadczenie) lub prowadzenia działalności gospodarczej;
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi;
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.

 

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem e-mail: rekrutacja@nfz.gov.pl.


APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie