Starszy inspektor


Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 74113

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-         praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera z oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych,


-         praca w siedzibie urzędu/ możliwe również wyjazdy służbowe (w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych),


-         praca z koniecznością przemieszczania się po różnych piętrach i budynkach należących do LUW w Lublinie oraz poza nim,


-         praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym,


-         większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, prowadzenie rozmów telefonicznych, obsługa interesantów.


           


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-         praca siedząca w pozycji wymuszonej przed komputerem ekranowym,


-         praca w niewielkich pokojach biurowych 2 i 3 osobowych,


-         brak barier architektonicznych utrudniających wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla osób niepełnosprawnych, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości,


-         oznaczenia dla osób niewidomych,


-         brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań

 • sprawdza poprawność, weryfikuje i akceptuje dane z zakresu działalności lecznictwa stacjonarnego ogólnego, psychiatrycznego, opieki długoterminowej oraz ambulatoryjnej podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej z obszaru województwa lubelskiego,
 • sprawdza poprawność, weryfikuje i akceptuje dane o zatrudnieniu fachowego personelu medycznego oraz zatrudnionych specjalistów w podmiotach wykonujących działalność leczniczą z obszaru województwa lubelskiego,
 • sprawdza poprawność, weryfikuje i akceptuje dane dotyczące realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach z obszaru województwa lubelskiego,
 • nadzoruje terminowość przekazywania przez podmioty lecznicze do Państwowego Zakładu Higieny danych dotyczących hospitalizacji pacjentów,
 • udziela informacji dotyczących prawidłowego wypełniania sprawozdań statystycznych objętych programem badań statystycznych w dziale zdrowie i ochrona zdrowia,
 • weryfikuje informacje zawarte w formularzach rejestracyjnych użytkowników systemu ssrmz oraz aktywuje pozytywnie zweryfikowane konta użytkowników,
 • analizuje, przetwarza i opracowuje informacje zawarte w sprawozdawczości oraz pozyskiwane z instytucji działających na rzecz ochrony zdrowia,
 • nadzoruje terminowość, prawidłowość i akceptuje przekazywane przez podmioty lecznicze sprawozdania MZ-BFA i strukturę zobowiązań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw,
 • znajomość przepisów ustawy o statystyce medycznej oraz wydawanego corocznie na podstawie art.18 ww. ustawy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej,
 • znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe na kierunkach: zdrowie publiczne, informatyka, matematyka,
 • umiejętność obsługi systemów bazodanowych oraz przetwarzania dużych plików danych w różnych formatach (cvs, xml, txt)
 • praktyczna obsługa pakietu Office – umiejętność pracy w plikach o strukturze xml o dużej pojemności (przetwarzanie, opracowywanie zestawień i prezentacji graficznych),
 • min. 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy w administracji.
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie