Stanowisko ds. obsługi inwestora w gabinecie prezydenta w urzędzie miasta chełm


Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie
Stanowisko ds. obsługi inwestora w gabinecie prezydenta w urzędzie miasta chełm
Miejsce pracy: Chełm
Numer: StPr/21/2816
OBOWIĄZKI:
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:1) prowadzenie działań związanych z funkcjonowaniem Chełmskiego Centrum Aktywności Gospodarczej,2) inicjowanie przedsięwzięć stymulujących rozwój przedsiębiorczości i pozyskiwanie inwestorów,3) udzielanie informacji o warunkach i możliwościach inwestowania w Chełmie,4) koordynowanie prac związanych z tworzeniem i zapewnieniem pełnej funkcjonalności specjalnej strefy ekonomicznej z terenu Miasta Chełm,5) tworzenie i aktualizacji bazy danych niezbędnych dla inwestorów,6) przygotowywanie katalogów i promujących potencjał gospodarczy Miasta Chełm,współpraca z Polską Agencją Inwestycji i Handlu oraz pozostałymi podmiotami gospodarczymi, instytucjami i organizacjami w zakresie pozyskiwania inwestorów oraz działań służących rozwojowi gospodarczemu Miasta,współpraca z zarządcami Specjalnych Stref Ekonomicznych obejmujących teren Miasta Chełm,współpraca w zakresie public relations Miasta i Urzędu oraz oficjalnych profili na portalach społecznościowych w zakresie informacji i promocji gospodarczej i inwestycyjnej Miasta Chełm, kojarzenie partnerstwa gospodarczego na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i zagranicznym, prowadzenie czynności wyjaśniających odnośnie skarg i wniosków w zakresie realizowanych zadań,opracowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje oraz wnioski radnych i Komisji Rady Miasta,opracowywanie sprawozdań z wykonywanych zadań określonych w planach pracy, sprawozdań, informacji wynikających z odrębnych przepisów bądź na polecenie zwierzchników,należyte prowadzenie akt zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz instrukcją kancelaryjna i archiwalną,właściwe przyjmowanie interesantów,opracowywanie wniosków dla Prezydenta Miasta Chełm, samokontrola na stanowisku pracy, prowadzenie i aktualizacja karty informacyjnej, inne zadania powierzone przez przełożonego w zakresie działania Gabinetu Prezydenta.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

Godziny pracy: poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7.30-15.30; wtorek: 8.30-16.30.PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA ZAMIESZCZONA NA STRONIE INTERNETOWEJ: https://umchelm.bip.lubelskie.pl/index.php?id=146&p1=szczegoly&p2=11212 .Symbol oferty DOR-OP.2110.75.2021 Jednostka ogłaszająca Urząd Miasta Chełm ul. Lubelska 65 22-100 Chełm Data ogłoszenia 2021-11-16 Termin składania dokumentów 2021-11-27 Wymagane wykształcenie Wykształcenie wyższe.Wymagania związane ze stanowiskiem 1. Wymagania niezbędne:1) obywatelstwo polskie,2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,4) nieposzlakowana opinia,5) wykształcenie: wyższe.2. Wymagania dodatkowe:mile widziane wykształcenie wyższe na kierunku ekonomia lub prawo lub administracjaznajomość ustawy o samorządzie gminnym,znajomość ustawy o samorządzie powiatowym,znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej,znajomość zagadnień dotyczących strategii rozwoju miasta,znajomość zagadnień dotyczących promocji inwestycyjnej,znajomość zagadnień w zakresie realizacji działań marketingu gospodarczego, znajomość tematyki dotyczącej strategii rozwoju miasta oraz jej wdrażania, umiejętność analizy i syntezy informacji, umiejętność analizowania przepisów prawnych i stosowania ich w praktyce, umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność prowadzenia negocjacji i współpracy z partnerami, umiejętność szybkiego wyszukiwania danych, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych, w tym znajomość obsługi pakietów biurowych,bardzo dobra organizacja pracy własnej, systematyczność, kreatywność, komunikatywność.Zakres obowiązków Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:1) prowadzenie działań związanych z funkcjonowaniem Chełmskiego Centrum Aktywności Gospodarczej,2) inicjowanie przedsięwzięć stymulujących rozwój przedsiębiorczości i pozyskiwanie inwestorów,3) udzielanie informacji o warunkach i możliwościach inwestowania w Chełmie,4) koordynowanie prac związanych z tworzeniem i zapewnieniem pełnej funkcjonalności specjalnej strefy ekonomicznej z terenu Miasta Chełm,5) tworzenie i aktualizacji bazy danych niezbędnych dla inwestorów,6) przygotowywanie katalogów i promujących potencjał gospodarczy Miasta Chełm,współpraca z Polską Agencją Inwestycji i Handlu oraz pozostałymi podmiotami gospodarczymi, instytucjami i organizacjami w zakresie pozyskiwania inwestorów oraz działań służących rozwojowi gospodarczemu Miasta,współpraca z zarządcami Specjalnych Stref Ekonomicznych obejmujących teren Miasta Chełm,współpraca w zakresie public relations Miasta i Urzędu oraz oficjalnych profili na portalach społecznościowych w zakresie informacji i promocji gospodarczej i inwestycyjnej Miasta Chełm, kojarzenie partnerstwa gospodarczego na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i zagranicznym, prowadzenie czynności wyjaśniających odnośnie skarg i wniosków w zakresie realizowanych zadań,opracowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje oraz wnioski radnych i Komisji Rady Miasta,opracowywanie sprawozdań z wykonywanych zadań określonych w planach pracy, sprawozdań, informacji wynikających z odrębnych przepisów bądź na polecenie zwierzchników,należyte prowadzenie akt zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz instrukcją kancelaryjna i archiwalną,właściwe przyjmowanie interesantów,opracowywanie wniosków dla Prezydenta Miasta Chełm, samokontrola na stanowisku pracy, prowadzenie i aktualizacja karty informacyjnej, inne zadania powierzone przez przełożonego w zakresie działania Gabinetu Prezydenta. Wymagane dokumenty Wymagane dokumenty aplikacyjne:życiorys (CV),list motywacyjny,kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom),kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,kserokopie świadectw pracy i zaświadczeń, inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kursy, szkolenia),referencje (kserokopia),oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, a w przypadku wygrania konkursu przed zatrudnieniem dołączyć należy zapytanie o udzielenie informacji o osobie,oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku posiadania orzeczenia),zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zgodnie z niżej podanym wzorem. Brak podpisu na ww. oświadczeniach i innych dokumentach będzie uznany za brak wymagań formalnych.Warunki pracy Warunki pracy na stanowisku:1) praca w systemie jednozmianowym,2) praca w pozycji siedzącej, wymagająca sprawności obu rąk, dobrej ostrości wzroku,3) praca w pomieszczeniu przy oświetleniu sztucznym i naturalnym,4) obsługa komputera, faxu, kserokopiarki.Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosi: 4,77%.Miejsce składania dokumentów Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście (w zaklejonej kopercie) w Urzędzie Miasta Chełm, ul. Lubelska 65, pokój 28 lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ds. obsługi inwestora w Gabinecie Prezydenta w Urzędzie Miasta Chełm w terminie do dnia 27 listopada 2021 r.Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.W przypadku ofert wysłanych pocztą decyduje data stempla. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.umchelm.bip.lubelskie.pl oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Lubelskiej 65. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji wg wzoru: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko ds. obsługi inwestora w Gabinecie Prezydenta w Urzędzie Miasta Chełm, ogłoszonej dnia 16 listopada 2021 roku, prowadzonej przez Urząd Miasta Chełm.Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną dla kandydata do pracy w Urzędzie Miasta Chełm.Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt a RODO oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282, z późn. zm.).Uwagi KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Chełm z siedzibą: 22-100 Chełm, ul. Lubelska 65, adres e-mail: info@umchelm.pl, tel. 82 565 20 70. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta Chełm, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, można skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie: tel. 82 565 26 06, adres e-mail: iod@umchelm.pl .Dane osobowe kandydatów, są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko ds. obsługi inwestora w Gabinecie Prezydenta w Urzędzie Miasta Chełm ogłoszonej dnia 16 listopada 2021 r., prowadzonej przez Urząd Miasta Chełm. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:art. 6 ust 1 lit. C RODO w zw. z:art. 22 (1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika,art. 6 ust. 1 lit. a RODO w stosunku do danych osobowych, co do których brak jest obowiązku ich przetwarzania, przewidzianego w przepisach prawnych (np. zainteresowania itp.). Pani/Pana dane osobowe nie będę przekazywane żadnym odbiorcom danych. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane: w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody do momentu jej cofnięcia, lub przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawa (kat. A). Przysługuje Pani/Panu prawo do:dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,przenoszenia danych,wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu ochrony Danych Osobowych;pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację;wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Pani/Pana danych osobowych innemu administratorowi danych.Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest:obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody.Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.Informujemy ponadto, iż w stosunku do danych osobowych które są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda.

Miejsce pracy:

Chełm


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie

Praca lubelskie