Referent


Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Chełm
Ogłoszenie o naborze Nr 74847

Warunki pracy

 


Praca administracyjno – biurowa z przewagą wysiłku umysłowego, wymagająca bezpośredniej i telefonicznej obsługi klientów zewnętrznych. Praca wymaga sprawności obu rąk. Stanowisko pracy zlokalizowane jest w budynku biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Miejsce i otoczenie organizacyjno- techniczne stanowiska pracy:


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.


Siedziba Urzędu Skarbowego w Chełmie znajduję się przy ul. Obłońskiej 20A w Chełmie. Budynek jest trzykondygnacyjny, nie posiada windy. Budynek posiada podjazd na salę obsługi oraz toaletę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na parkingu znajdują się oznakowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.


 


 

Zakres zadań

 • Sprawdza prawidłowość, rzetelność i terminowość wywiązywania się podatników, płatników z obowiązków podatkowych w zakresie podatków dochodowych.
 • Prowadzi czynności sprawdzające deklaracji podatkowych podatników, płatników podatków dochodowych.
 • Udostępnia informacje zawarte w aktach spraw podatkowych oraz elektronicznych bazach danych Urzędu, w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa.
 • Udziela informacji o sposobie rozliczania, obowiązujących ulgach i odliczeniach w celu ułatwienia podatnikom wykonywania obowiązku podatkowego.
 • Sprawdza i rejestruje korekty deklaracji podatkowych w celu dostarczenia aktualnej informacji o podatniku i płatniku.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów: Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej Dział I-III, Ordynacja podatkowa Dział od I-V oraz VII, Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdziały 1-2, 6, 6a, 7, 8, Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych Rozdział 1,
 • Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Rozdziały 1, 2, 3
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
 • umiejętność rozwiązywania problemów, analitycznego myślenia i argumentowania,
 • odporność na stres i umiejętność pracy w zespole,
 • obsługa komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ
  Praca lubelskie