Kierownik zespołu


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kierownik zespołu
Miejsce pracy: Chełm
Ogłoszenie o naborze Nr 87032

Warunki pracy

WARUNKI PRACY


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
-   obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,
-   krajowe wyjazdy służbowe,
-   częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
-   praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
-   budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
-   praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.


 

Zakres zadań

 • Kieruje pracą Zespołu Technicznego, ustala zakres prac oraz nadzoruje i kontroluje realizację zadań w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg i mostów,
 • Nadzoruje przygotowanie danych merytorycznych koniecznych do przeprowadzenia przetargu na roboty utrzymaniowe,
 • Kieruje pracami komisji dokonującej odbiorów zleconych robót utrzymaniowych,
 • Nadzoruje aktualizację danych o drogach, ruchu i zdarzeniach na drogach oraz obsługę programów specjalistycznych,
 • Weryfikuje i analizuje dane z objazdów i kontroli dróg pod względem stanu technicznego wszystkich elementów pasa drogowego, urządzeń brd, obiektów inżynierskich, odwodnienia, stałego i tymczasowego oznakowania poziomego i pionowego,
 • Koordynuje i opracowuje plany (bieżące i długoterminowe) robót utrzymaniowych na drogach oraz obiektach mostowych,
 • Współpracuje z Policją oraz innymi organami administracji,
 • Koordynuje akcją zimowego utrzymania dróg.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość przepisów z zakresu: Ustawy o drogach publicznych, Prawa budowlane, Kodeks Postępowania Administracyjnego, Prawo zamówień publicznych,
 • umiejętność obsługi programów komputerowych (pakiet MS Office),
 • kompetencje kierownicze: egzekwowanie zobowiązań, zarządzanie zasobami organizacja pracy i zorientowanie na osiąganie celów, świadomość kosztów, zarządzanie personelem,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia budowlane,
 • Przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – posiadanie aktualnego zaświadczenia
 • znajomość przepisów z zakresu: Prawa pracy, Ustawy o ochronie środowiska, Ustawy o finansach publicznych,
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie